Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 519/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-12-14

, ustalił rentę planistyczną jedynie w odniesieniu do działek o numerach a i b, a nie co do całej zbytej nieruchomości. Argumentował organ, że w orzecznictwie...
sądowoadministracyjnym wypracowano stanowisko zgodnie, z którym możliwe jest ustalenie renty planistycznej w stosunku do części działek objętych jedną księgą wieczystą, ale wyłącznie...

II SA/Op 332/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-10-12

przez organy, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4 ustawy...
do ustalenia innej niższej wartości nieruchomości przed i po zmianie planu, a podstawę ustalenia renty planistycznej stanowi właśnie opinia o wartości nieruchomości w formie...

II SA/Op 378/04 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-10-06

jest uzasadniony zarzut zawyżenia wysokości renty planistycznej ze względu na niewłaściwe określenie wzrostu wartości nieruchomości spowodowane niezgodnym z przepisami...
poz. 717 ze zm.) stanowiącego formę tzw. renty planistycznej sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela opłaty w razie łącznego wystąpienia dwóch...

II SA/Op 474/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-11-06

jej wartości albo stanowić podstawę do obligatoryjnego obciążenia tych osób opłatą, tzw. 'rentą planistyczną', w przypadku wzrostu jej wartości. W sprawie ustalenia...
okoliczności, o jakich mowa w art. 36 ust. 4 ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta ma obowiązek pobrania należnej jednorazowej opłaty - renty planistycznej...

II SA/Op 65/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-05-31

zastosowaniem metody wyceny gruntów. Zdaniem skarżącej spowodowało to zawyżenie wzrostu wartości nieruchomości, a co za tym idzie zawyżenie wysokości renty planistycznej, ze względu...
, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4 ustawy, gdyż łącznie wystąpiła...

II SA/Op 499/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-12-28

uznanie przez organy, iż spełnione zostały przesłanki do żądania uregulowania przez właściciela gruntu opłaty tzw. renty planistycznej, o której stanowi art. 36 ust 4...
skarżącego w istocie mogłyby stanowić podstawę do ustalenia innej niższej wartości nieruchomości przed i po zmianie planu, a podstawę ustalenia renty planistycznej stanowi...

II SA/Wr 1542/01 - Wyrok WSA w Opolu z 2004-02-23

tzw. renty planistycznej, sprowadza się do konieczności uregulowania przez właściciela jednorazowej opłaty, określonej - w stosunku procentowym do wzrostu wartości...
20 lipca 2000 r., doręczonym w dniu 26 lipca 2000 r. za pisemnym pokwitowaniem., Decyzja Burmistrza Miasta i Gminy [...] z dnia [...], nr [...], dotyczy ustalenia renty...

II SA/Op 329/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-07-23

z uchwaleniem planu, a także stanowi przejaw tego, że z woli ustawodawcy renta planistyczna stała się jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym. Przepis...
(?) ustawy. Jeżeli rada gminy chce określić stawki procentowe opłaty planistycznej, to zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu, jest to możliwe tylko wówczas...

II SA/Op 356/07 - Wyrok WSA w Opolu z 2007-10-04

w związku z uchwaleniem planu, a także stanowi przejaw tego, że z woli ustawodawcy renta planistyczna stała się jednym z elementów systemu danin o charakterze publicznym...
. Jeżeli więc rada gminy chce określać stawki procentowe opłaty planistycznej, to jest to możliwe wówczas, gdy uchwala plan miejscowy. Kompetencja taka bowiem wynika wprost...

II SA/Op 550/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-01-19

, co również wskazuje na brak podstaw do obciążenia jej rentą planistyczną. Nadto organ pierwszej instancji nie uwzględnił całokształtu okoliczności stanowiących podstawę...
zagospodarowania przestrzennego, co wskazuje na brak podstaw do naliczenia renty planistycznej. Ponadto skarżąca odwołała się do definicji pojęcia ceny, która w Słowniku Języka...
1   Następne >   2