Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

II GSK 1793/13 - Postanowienie NSA z 2016-11-23

, gdy ustanie przyczyna zawieszenia, w szczególności gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kończącego...
to postępowanie; sąd może jednak i przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie. Zgodnie z art. 131 p.p.s.a. Postanowienie w przedmiocie zawieszenia, podjęcia...

I SA/Op 738/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-12

na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr [...] z dnia 30 stycznia 2013 r. Powiat K. zawarł wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 § 1...
listopada 2010r. ze Spółką z o.o. A w W., Organ w odpowiedzi na skargę wskazał, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania., Powiat K. od wyroku WSA w Opolu sygn. akt...

I SA/Op 739/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-11-12

. '., W skardze na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr [...] z dnia 30 stycznia 2013 r. Powiat K. zawarł wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art...
25 listopada 2010r. ze Spółką z o.o. A w W., Organ w odpowiedzi na skargę wskazał, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania., Powiat K. od wyroku WSA w Opolu sygn...

I SA/Op 180/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-25

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 2/3/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r. Powiat Kluczborski zawarł wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125...
listopada 2010r. ze Spółką z o.o. 'A' w W., Organ w odpowiedzi na skargę wskazał, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania., Nadmienić przy tym należy...

I SA/Op 189/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-25

na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 3/6/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Powiat Kluczborski zawarł wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art...
25 listopada 2010r. ze Spółką z o.o. 'A' w W., Organ w odpowiedzi na skargę wskazał, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania., Nadmienić przy tym należy...

I SA/Op 190/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-25

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu nr 3/7/2013 z dnia 30 stycznia 2013 r. Powiat Kluczborski zawarł wniosek o zawieszenie postępowania na podstawie art. 125 §...
listopada 2010r. ze Spółką z o.o. 'A' w W., Organ w odpowiedzi na skargę wskazał, że brak jest podstaw do zawieszenia postępowania., Nadmienić przy tym należy, że od wyroku...

I GZ 417/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-04

w przedmiocie zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego w sprawie ze skargi Gminy S. na uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w B. z dnia [...] czerwca 2017 r...
uchwałę nr [...] Rady Miejskiej w S. z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia [...] na lata 2018-2026., Uzasadniając zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego...

V SA/Wa 175/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-27

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą z dnia 10 grudnia 2008r. stwierdziło nieważność, w ocenie Sądu zachodzi przesłanka do zawieszenia postępowania w przedmiotowej...
w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzeń w sprawach budżetowych gminy p o s t a n a w i a: zawiesić postępowanie w sprawie; Wójt Gmina Parysów - dalej skarżący - pismem...

I SA/Bd 686/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-10-01

zawieszenia postępowania sądowoadministracyjnego jest to, aby postępowanie, o którym mowa w cytowanym przepisie było w toku, a więc było wszczęte. Natomiast...
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej G. S. na lata 2018-2026 postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 21 sierpnia 2018r. działający...

I SA/Bd 646/18 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2018-09-17

się postępowania administracyjnego, sądowoadministracyjnego, sądowego, przed Trybunałem Konstytucyjnym lub Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a zatem warunkiem zawieszenia...
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej G. S. na lata 2018-2025 postanawia: zawiesić postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 27 lipca 2018r. działający...
1   Następne >   +2   +5   7