Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Aptekarska X

II GSK 72/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Administracyjny, po analizie przedstawionych przez skarżącą Spółkę dokumentów uznał, iż w przedmiotowej sprawie zachodzi przesłanka zawieszenia postępowania...
na prowadzenie apteki postanawia: zawiesić postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w W. wyrokiem z dnia 25 września 2014 r...

II GSK 72/15 - Postanowienie NSA z 2017-09-21

1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k., W związku z tym, że ustała przyczyna zawieszenia postępowania sądowego, Naczelny Sąd Administracyjny postanowił podjąć z urzędu...
zezwolenia na prowadzenie apteki postanawia: podjąć zawieszone postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Postanowieniem z dnia 12 lutego 2015 r. Naczelny Sąd...

IV SAB/Gl 34/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-11-26

postępowania przez Radę [...] Izby Aptekarskiej w K. w przedmiocie wydania opinii w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej postanawia: zawiesić...
jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) sąd może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego toczącego się postępowania...

VI SA/Wa 1550/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-01-07

sprawę pod kątem możliwości zastosowania przez WIF środka prawnego w postaci zawieszenia postępowania tj. przesłanki z art. 97 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r...
istnienia stosunku najmu lokalu przy ul. [...] w O., wówczas możliwe byłoby zbadanie przesłanek ewentualnego zawieszenia postępowania administracyjnego. Jeżeli WIF oceniłby...

VI SAB/Wa 60/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-05

określonych w przepisach poprzedzających nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania...
w/w farmaceutce rękojmi, to jednak z akt sprawy nie wynika, by te przesłanki uznano za uzasadniające zawieszenie postępowania w sprawie rękojmi i takiego zawieszenia dokonano. Inaczej...

VI SA/Wa 2756/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-07

(trzysta pięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Uchwałą z dnia [...] czerwca 2015 r., nr [...], Rada [...] Izby Aptekarskiej w K., działając...
, zgodnie z uchwałą Naczelnej Rady Aptekarskiej z dnia [...] czerwca 2007 r. w sprawie trybu postępowania przy stwierdzaniu rękojmi należytego prowadzenia apteki...

II GSK 5179/16 - Wyrok NSA z 2019-01-31

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, obecny tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.; dalej: k.p.a....
. 145 § 1 pkt 2 w związku z art. 135 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, obecny tekst...

II SA/Wa 313/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-17

od Naczelnej Izby Aptekarskiej z siedzibą w W. na rzecz B. S. kwotę 697 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych), tytułem zwrotu kosztów postępowania...
r., poz. 1330 - dalej także: 'u.d.i.p.') oraz art. 104 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r...