Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Pracy i Polityki Społecznej X

II SA/Wa 829/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-05

bezrobotnej z dniem [...] lutego 2004 r. Od tej decyzji D. D. wniósł odwołanie, a następnie wnioskiem z dnia [...] marca 2004 r. wniósł o zawieszenie postępowania odwoławczego...
. Uzasadniając wniosek o zawieszenie postępowania podał, że wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargę na wadliwe czynności Powiatowego Urzędu Pracy...

II SA/Wa 2110/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-15

Społecznej z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania oddala skargę Minister Pracy i Polityki Społecznej postanowieniem z dnia [...] lipca...
o zawieszeniu postępowania stało się przedmiotem skargi A. B. do tutejszego Sądu., Wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia, skarżąca zarzuciła naruszenie art. 97...

VI SA/Wa 1469/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-27

[...] z dnia [...] lipca 2003 r. i przekazano sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia, nie stanowi podstawy do zawieszenia postępowania w sprawie...
., Na to postanowienie skarżąca złożyła zażalenie, w którym wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia i zawieszenie postępowania. Zdaniem skarżącej złożenie skargi...

III FSK 778/21 - Wyrok NSA z 2022-08-24

. na postanowienie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 grudnia 2017 r. nr BON-III.5220.304.5.2017.AM w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie...
Społecznej z 14 grudnia 2017 r., nr BON-III.5220.304.5.2017.AM, w przedmiocie zawieszenia postępowania., Z uzasadnienia wyroku wynika, że decyzją z 5 października 2015 r...

III SA/Wa 3062/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-01-12

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] lipca 2006 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie uzgodnienia salda przysługującego dofinansowaniu...
złożyła odwołanie., W ocenie organu wystąpiła zatem przesłanka z art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. uprawniająca do zawieszenia postępowania, gdyż od rozstrzygnięcia drugiej instancji...

III SA/Wa 199/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-11

'Z.' sp. z o.o. z siedzibą we W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] listopada 2013 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania...
jest równolegle przed sądem administracyjnym postępowanie w sprawie określenia wysokości zobowiązania, postanowienie o zawieszeniu postępowania należy traktować...

V SA/Wa 1826/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-03-15

niejawnym wniosku o zawieszenie postępowania sądowego w sprawie ze skargi Powiatu [...] na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] czerwca 2011r...
niezgodnie z przeznaczeniem., W trakcie rozprawy w dniu 12 stycznia 2012r. pełnomocnik skarżącego wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia sprawy toczącej...

III SA/Wa 3565/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-27

z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania oddala skargę. Postanowieniem z [...] kwietnia 2016 r. wszczęto wobec J. L. (dalej...
., Skarżący zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania wskazując, że przed Sądem Rejonowym dla [...] W. w W. toczą się przeciwko niemu postępowania o sygn. akt...

VI SA/Wa 413/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-03-29

w sprawie zawieszenia postępowania służy stronie zażalenie. Z przepisu tego nie wynika, by ustawodawca ograniczał tu prawo wniesienia zażalenia tylko do niektórych...
rodzajów postanowień w sprawie zawieszenia postępowania. Nie może ulegać wątpliwości, że gdyby taka była wola ustawodawcy, to wprost unormowałby to w cytowanym przepisie. Skoro...

II SA/Wa 1187/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-19

2 w zw. z art. 97 § 1 k.p.a., podjął zawieszone postępowanie administracyjne i powołał się na fakt ustania przyczyny uzasadniającej zawieszenie, pouczając jednocześnie...
nieważności zaskarżonego aktu lub czynności (§ 2)., Stosownie do treści art. 102 k.p.a., w czasie zawieszenia postępowania organ administracji publicznej może podejmować...
1   Następne >   +2   +5   +10   36