Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji X
  • Symbol

I SA/Wa 1598/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-14

przez wnioskodawców jest zagadnieniem wstępnym i zaistniała podstawa do zawieszenia postępowania na podstawie art. 97 § 1 pkt 4 kpa. Organ administracji może prowadzić postępowanie...
po K. S. stanowi zagadnienie wstępne, którego rozpatrzenie wpłynie na treść rozstrzygnięcia w sprawie, podczas gdy dotychczasowe prawomocne postanowienie o stwierdzeniu...

I OSK 2104/18 - Wyrok NSA z 2019-03-12

, że zagadnienie wstępne, o którym mowa w przywołanym przepisie, wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej rozstrzygnięcie sprawy, stanowiąc przesłankę negatywną...
jurysdykcyjnego postępowania administracyjnego. Zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a. może być tylko zagadnienie prawne, którego rozstrzygnięcie należy...

I OSK 2355/19 - Wyrok NSA z 2020-06-18

zabużańską', poprzez niewłaściwe zastosowanie polegające na uwzględnieniu skargi w oparciu o wywód, iż trudno uznać za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4...
ich odwrócenia, to mógłby dojść do przekonania, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy administracyjnej a zagadnieniem wstępnym, tym bardziej...

I SA/Wa 1646/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-10-03

sprawy, a zagadnieniem wstępnym związku bezpośredniego, rozumianego jako bezwzględne uzależnienie rozpatrzenia sprawy i wydania decyzji od uprzedniego rozstrzygnięcia...
administracyjnej, a zagadnieniem wstępnym (zob. wyrok NSA z dnia 12 kwietnia 2013 r. sygn. akt I OSK 2108/11)., Samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania może mieć wpływ na losy...

I SA/Wa 2057/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-11-03

k.p.a. wymaga wykazania, że mamy do czynienia z zagadnieniem wstępnym, stanowiącym podstawę rozstrzygnięcia w innej sprawie - rozstrzygnięcie w innej sprawie musi mieć...
przez organ,, c. zagadnieniem wstępnym jest tylko taka kwestia, występująca w dacie orzekania przez organ, która musi być rozstrzygnięta przed wydaniem orzeczenia przez inny...

II SA/Wa 1238/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-30

., W przypadku gdy w postępowaniu administracyjnym powstaje zagadnienie wstępne, organ administracji publicznej obowiązany jest zawiesić postępowanie., Przez pojęcie zagadnienia...
lub sąd,, 3) zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte., Jeżeli chodzi o drugą przesłankę to organ musi ustalić związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem...

I SA/Wa 1204/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

wstępnym., W przedmiotowej sprawie zagadnieniem wstępnym, pozostającym w bezpośrednim związku przyczynowo - skutkowym jest stanowisko, jakie będzie wyrażone...
wieczystego), na podstawie wniosku złożonego w trybie art. 7 dekretu warszawskiego, nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., Mając na uwadze...

I SA/Wa 35/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-03-26

geodezyjnego wydzielenia z działki nr [...] części o pow. [...] ha celem zgodnego z prawem określenia przedmiotu postępowania jest zagadnieniem wstępnym dla rozpatrzenia sprawy...
. uznaje to za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 kpa, to zgodnie z art. 100 § 1 kpa organ sam powinien wystąpić do właściwego organu o rozstrzygnięcie...

IV SA/Wa 1329/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-09-27

, iż przez zagadnienie wstępne rozumie się sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie będącej przedmiotem postępowania administracyjnego, uwarunkowane jest uprzednim...
organu państwowego, niż ten przed którym toczy się postępowanie w głównej sprawie. Należy przyjąć, iż zagadnieniem wstępnym w rozumieniu tego przepisu mogą być wyłącznie...

I OSK 419/17 - Wyrok NSA z 2017-10-19

sprawie za zagadnienie wstępne w rozumieniu art. 97 § 1 pkt 4 k.p.a., kluczowe dla niniejszego postępowania, Minister uznał postępowanie sądowe dotyczące stwierdzenia...
natomiast związek przyczynowy pomiędzy rozstrzygnięciem niniejszej sprawy administracyjnej a wspomnianym zagadnieniem wstępnym., Minister wskazał, że postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   52