Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

IV SA/Wa 3178/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-19

gdy decyzja o warunkach zabudowy wywołuje dla inwestora skutek w postaci możliwości wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę nie z dniem doręczenia tej decyzji stronie...
pierwszej instancji, w tym także decyzji o warunkach zabudowy, w sytuacji, gdy najczęściej strony będące adresatami tej decyzji mają rozbieżne interesy w kwestii...

IV SA/Wa 2680/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-03-27

są łącznie cztery warunki, w tym według warunku z punktu 2, cudzoziemiec ma zapewnione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsce zamieszkania. Zaś udzielenia...
było z obowiązkiem spełnienia przez cudzoziemca jednego z warunków uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, tj. warunku z ww. art. 114 ust. 1 pkt 2 ustawy o cudzoziemcach...

II OSK 1100/14 - Wyrok NSA z 2016-01-13

lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1; leczeniem cudzoziemca., Biorąc pod uwagę odmienne uregulowanie w art. 1 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy abolicyjnej wymaganych...
na terytorium RP, długości ewentualnych przerw w tym pobycie, a przede wszystkim początkowej daty tego okresu. Warunki te w rozpoznawanej sprawie zostały spełnione...

IV SA/Wa 1607/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-10

się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;, • towarzyszeniem małżonkowi wykonującemu obowiązki zawodowe lub świadczącemu pracę w warunkach, o których mowa w pkt 1...
palców w [...] należy tłumaczyć faktem, iż wskutek licznych podobieństw między [...] a [...] (bliskie odległości, podobne, równie obco brzmiące języki, podobna zabudowa...