Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej X

II GZ 208/21 - Postanowienie NSA z 2022-07-28

z rozstrzygnięciem zawartym w tym akcie. Wskazał jednocześnie, że plan zagospodarowania przestrzennego, co do zasady, nie podlega wykonaniu. Określa on jedynie warunki zabudowy...

IV SA/Wa 1847/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-03

terenu planu miejscowego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy na tym terenie, polegające na lokalizacji inwestycji celu publicznego, następuje w drodze...
nie prowadzi do istotnego zmniejszenia wartości nieruchomości. Warunki korzystania z nieruchomości ustala się w umowie, która jest zawierana na piśmie w terminie 30 dni od dnia...

IV SA/Wa 71/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-05-13

telekomunikacyjnej; stosownie do § 3 pkt 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać...
telekomunikacyjnych,, - zgodnie z § 5 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie...

II GSK 2437/11 - Wyrok NSA z 2013-06-05

wymiany korespondencji. W warunkach możliwości pracy urządzenia [...] wymaganie to nie może być spełnione., Oddalając skargę A. P. w W. na podstawie art. 151 ustawy z dnia...
lotnicze stacje radiowe i stacje naziemne (lotniskowe i lądowisk) pracują w przedziale częstotliwości 117,975-137 MHz. W tych warunkach staje się oczywiste, że stacja...