Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego X

I SA/Sz 49/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-03-25

na wybudowanie ww. budynków z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe, a nie na sprzedaż. Wskazał, że została na niego przeniesiona decyzja dotycząca warunków zabudowy...
skarżącego jako osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej i skarżącego, działającego jako przedsiębiorca do firmą P. o warunkach zabudowy...

I SA/Rz 21/21 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2021-03-09

oraz od dnia darowizny, wystąpił z nowym współwłaścicielem działki nr 1031/2 obręb [.] - P. P. o ustalenie warunków zabudowy dla zespołu 5 budynków mieszkalnych wielorodzinnych...
gospodarczej przez podatnika, bowiem umowa ta, oprócz wystąpienia o ustalenie warunków zabudowy oraz sprzedaży udziału w nieruchomości, jest jedyną czynnością podjętą...

I SA/Sz 136/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-05-12

, że wszystkie zaprojektowane lokale apartamentowe w ramach tej inwestycji spełniały warunki uznania ich za 'mieszkania' zgodnie z § 3 pkt 9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury...
z dnia 19 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Strona wyjaśniła również, że powierzchnia żadnego...

I SA/Sz 149/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-07-10

językową z frazy tej można wyciągnąć oczywisty wniosek, że ustawodawca - pod pewnymi warunkami - nie zalicza do działalności gospodarczej jednorazowych czynności...
w warunkach opisanych w art. 9 ust. 1 dyrektywy 112 (odpowiednio w art. 15 ust. 1 i ust. 2 u.p.t.u.). Na gruncie podatku VAT obowiązuje bowiem zasada, że profesjonalne...

I SA/Op 497/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-26

statystycznego; zgłoszenie działalności organowi podatkowemu oraz spełnienie innych warunków prawnych, związanych z podjęciem określonego rodzaju działalności gospodarczej. Jednakże...
000 000,00 zł (po denominacji 17 500,00 zł). Z zapisów aktu notarialnego wynika, że niezabudowana działka nr a przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną...

I SA/Op 491/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-02-26

właściwego numeru statystycznego; zgłoszenie działalności organowi podatkowemu oraz spełnienie innych warunków prawnych, związanych z podjęciem określonego rodzaju działalności...
notarialnego wynika, że niezabudowana działka nr a przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną., 2. położone w miejscowości [...], powiat [...], przy ul...

I SA/Go 336/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-02-25

kwestii prawidłowości rozstrzygnięcia organu I instancji, że Strona postępowania nie spełniła warunków do zastosowania preferencyjnej stawki 0 % do dostaw na rzecz dwóch firm...
faktyczny - udowodniono, że Strona nie spełniła warunków do zastosowania preferencyjnej stawki 0% do dostaw towarów na rzecz firm widniejących na zakwestionowanych fakturach...

I SA/Rz 107/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-07-25

. art. 22a ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tak więc, aby dany składnik majątku był uznany za środek trwały musi spełniać łącznie następujące warunki...
było podstaw do zwlekania z wydaniem postanowienia o wszczęciu. Spełnione zostały warunki do wydania takiej decyzji procesowej., Nie byłoby prawidłowe działanie organu...

I SA/Go 262/21 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2021-09-23

klientom, uzgodnienie warunków sprzedaży, montaż pakietu ABT, sprzedaż samochodu klientowi, pośrednictwo w kolejnej sprzedaży samochodu funduszowi leasingowemu...
uprawnień do reprezentowania N. Sp. z o.o. i K. Sp. z o.o. Zeznanie A.S. potwierdziło, że to z K.P. ustalał warunki sprzedaży przedmiotowego samochodu, załatwił montaż...

I SA/Gd 914/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-11-13

z działalnością gospodarczą (pkt 6)., Organ stwierdził, że jednym z warunków prawidłowości podziału źródeł przychodu jest warunek rozłączności. Zatem art. 10 ust. 1 pkt 6...
, a nie z działalności gospodarczej. Natomiast od strony faktycznej podatnik nie dokonał żadnych czynności organizacyjnych, których przedmiotem albo celem byłoby stworzenie warunków...
1   Następne >   2