Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Konserwator Zabytków X

II SAB/Gl 79/22 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2022-08-08

a w i a: umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 18 lipca 2022 r. G. K. (dalej: skarżący), złożył skargę na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o odrzucenie skargi jako niedopuszczalnej, bądź umorzenie postępowania ze względu na cofnięcie skargi., Wojewódzki Sąd...

II SA/Gl 273/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-04-16

zagospodarowania przestrzennego postanawia: umorzyć postępowanie. Postanowieniem z dnia [...] r., nr [...] Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Katowicach, na skutek wniosku...
o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe. Natomiast przepis art. 54 § 3 Ppsa daje organowi, którego działanie zostało zaskarżone, prawo...

II OSK 3181/17 - Postanowienie NSA z 2019-10-08

., nr [...] w przedmiocie stanu technicznego obiektu - [...] postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić 'D.' sp. z o.o. z siedzibą w M. ze środków budżetowych...
o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym...

II SA/Gl 277/21 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-17

ewidencyjnej zabytku do wojewódzkiej ewidencji zabytków postanawia: umorzyć postępowanie. Pismem z 19 lutego 2021 r. 'B' S.A. w S., wniosła skargę na czynność Śląskiego...
administracyjnymi (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej jako p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

II SA/Op 540/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2019-02-26

Konserwatora Zabytków w Opolu z dnia 16 listopada 2018 r. w przedmiocie informacji o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2...
Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu...

II SA/Bk 828/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-12-20

P. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w B. z dnia [...] lipca 2012 r. znak [...] w przedmiocie włączenia do ewidencji zabytków p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie...
umorzeniu., Zgodnie z art. 161 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo, o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270) dalej...

II SAB/Łd 17/05 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2005-04-25

a w i a: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. W dniu 18 lutego 2005r. Spółka A wniosła skargę na bezczynność Wojewódzkiego Urzędu Ochrony...
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi orzekł o umorzeniu postępowania. ...

II SAB/Gd 1/20 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2020-01-30

sprawy ze skargi M. Ł. na bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia...
Administracyjny w Gdańsku zważył, co następuje:, Zgodnie z treścią art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj.: Dz.U. z 2019...

II SAB/Gd 178/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2015-11-12

postanawia: postępowanie umorzyć. W. B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargę na bezczynność Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przedmiocie...
, postępowanie w niniejszej sprawie umorzył. ...

VII SA/Wa 285/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-13

zabytków postanawia : I. umorzyć postępowanie sądowe, II. nakazać Skarbowi Państwa - Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie wypłacić stronie skarżącej kwotę...
ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U z 2012r. poz. 270 ze zm.) zwanej dalej p.p.s.a, przewiduje możliwość...
1   Następne >   +2   5