Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SAB/Wa 257/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-16

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu...
postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym., Sąd uznał cofnięcie skargi W. Z. na bezczynność Szefa Służby Celnej w zakresie rozpoznania...

II SA/Wa 2355/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-02-02

sprawy ze skargi M. M. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...] września 2011 r. nr [...] w przedmiocie aktu mianowania w Służbie Celnej postanawia umorzyć postępowanie...
1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

II SA/Wa 1426/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-20

umorzyć postępowanie. Szef Służby Celnej postanowieniem z dnia [...] maja 2012 r., nr [...], wydanym na podstawie art. 134 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks...
przesłanek wynikających z kpa., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, iż postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2012 r. nr [...] Szef...

II SAB/Wa 148/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-17

aspirantów Służby Celnej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie Dyrektor Izby Celnej w [...] , działając podstawie art. 223...
o umorzenie postępowania, wskazując, że nie pozostaje w bezczynności, ponieważ [...] kwietnia 2011 r., po rozpoznaniu odwołania skarżącej, wydał decyzję...

II SAB/Wa 376/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-23

administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowanie w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony...
Celnej z dnia [...] listopada 2009 r. Szef Służby Celnej wniósł jednocześnie o umorzenie postępowania w sprawie ze skargi M. B., W dniu 2 listopada 2011 r. do akt...

II SA/Wa 1802/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-02-11

wniósł o jej uchylenie i umorzenie postępowania. W uzasadnieniu odwołania strona podniosła m. in., że instytucja fakultatywnego zwolnienia funkcjonariusza po upływie 12...
przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, a organ II instancji winien uchylić zaskarżoną decyzję w całości i umorzyć postępowanie pierwszej instancji wobec braku podstaw...

I OSK 335/06 - Postanowienie NSA z 2006-09-27

. na decyzję Szefa Służby Celnej z dnia [...], nr [...] w przedmiocie przeniesienia na stanowisko służbowe postanawia umorzyć postępowanie kasacyjne. UZASADNIENIE...
może cofnąć skargę, a cofnięcie skargi skutkuje w myśl art. 161 § 1 pkt 1 tej ustawy umorzeniem postępowania. Przepisy te mają zastosowanie również do postępowaniu ze skargi...

II SA/Wa 1050/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-15

ze służby postanawia - umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - A. N. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1331/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-02-16

postanawia - umorzyć postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie - Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie...

II SA/Wa 539/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-25

[...] stycznia 2013 r. nr [...] w przedmiocie mianowania na stopień służbowy [...] w korpusie podoficerów Służby Celnej postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem...
i wiąże Sąd., W myśl zaś art. 161 § 1 pkt 1 przywołanej wyżej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...
1   Następne >   +2   +5   +10   16