Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

I OSK 2812/19 - Postanowienie NSA z 2020-10-07

Ogólnoadministracyjnej wniosku Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o umorzenie postępowania kasacyjnego w sprawie ze skargi kasacyjnej Szefa Krajowej Administracji Skarbowej...
: oddalić wniosek o umorzenie postępowania kasacyjnego. 3 Wyrokiem z 31 lipca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżone postanowienie...

III OSK 1930/21 - Postanowienie NSA z 2021-01-15

postępowania w sprawie wydania decyzji o zwolnieniu ze służby postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Szefowi Krajowej Administracji Skargowej z kasy...
przez NSA wyroku Sądu I instancji i umorzenie postępowania sądowego jako bezprzedmiotowego. Z ostrożności procesowej organ cofnął również skargę kasacyjną. Zarządzeniem...

II SA/Wa 1863/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-20

: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie. W. Z. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie Szefa...
na kopercie) skarżący nadał w Urzędzie Pocztowym pismo w którym oświadczył, że cofa skargę na ww. postanowienie oraz wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd...

I SA/Sz 204/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-03-13

przepisów prawa podatkowego p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe Ł.K. (dalej: bądź 'Strona' bądź 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (art. 161 § 2 P.p.s.a....

III SA/Wa 1098/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-31

zabezpieczającej postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zwrócić ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz Skarżącej kwotę 200 zł...
, Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie zaś do treści art. 161 § 2...

III SA/Wa 670/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-17

postępowania zażaleniowego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z 6 lutego 2019 r. I.C. (dalej: 'Skarżący') wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba...

II SA/Wa 1294/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-09-24

umorzyć postępowanie. A. M. pismem z dnia [...] września 2019 r. cofnęła skargę z dnia [...] maja 2019 r. na postanowienie Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z dnia...
należy uznać za dopuszczalne., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu...

II SA/Wa 234/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-05-09

publicznej postanawia - umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 22 stycznia 2018 r. T. H. (dalej: skarżący) złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Stosownie do § 2 powołanego artykułu...

II SA/Wa 1348/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-10-31

postępowania postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. K.D. (dalej jako 'Skarżąca') pismem z dnia [...] maja 2019 r. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść na posiedzeniu niejawnym (§ 2)., Z powyższych...

II SA/Wa 2053/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie istnienia stosunku służby i przywrócenia do służby oddala skargę...
., nr [...], umorzył w całości postępowanie administracyjne o ustalenie istnienia stosunku służby i przywrócenie do służby M.L. zainicjowanego jego pozwem sądowym z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   53