Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X
  • Symbol

IV SA/Po 732/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-22

. nr XXIX/557/12 w przedmiocie zmiany statutu Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z 27 lipca...
Województwa Wielkopolskiego wskazaną w rubrum niniejszego postanowienia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, podnosząc, że zaskarżona uchwała...

IV SA/Po 735/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-22

. nr XXVIII/521/12 w przedmiocie nadania statutu Szpitalowi Rehabilitacyjno-Kardiologicznemu w Kowanówku p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem...
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego wskazaną w rubrum niniejszego postanowienia., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, podnosząc, że zaskarżona uchwała...

IV SA/Po 166/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-06-10

użytkowania dla lotniska P. - Ł. w P. postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić solidarnie skarżącym ze Skarbu Państwa ( Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu...
. w P.., Pismem z dnia [...] czerwca 2014 r. pełnomocnik skarżących cofnął skargę wnosząc jednocześnie o umorzenie postępowania i odwołanie rozprawy z dnia 25 czerwca 2014 r...

IV SA/Wr 365/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-05-24

we W. postanawia: I. podjąć zawieszone postępowanie; II. umorzyć postępowanie sądowo-administracyjne. C. M. ( zwany dalej: skarżącym ) wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
we W ., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe., W tym miejscu wyjaśnić należy...

IV SA/Po 510/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-11-22

a n a w i a umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z 20 maja 2016 r. znak: RP III Pa 3.2016 Prokurator Regionalny w Poznaniu wniósł skargę do Wojewódzkiego...
wniósł o umorzenie postępowania, podnosząc, że zaskarżona uchwała utraciła moc w związku z wejściem w życie uchwały nr X/261/15 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia...

II SA/Op 521/21 - Postanowienie WSA w Opolu z 2022-04-12

O. z dnia [...], Nr [...] w przedmiocie podziału województwa na obwody łowieckie postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zwrócić Kołu Łowieckiemu 'A' w W. kwotę 300...
, przed wyznaczonym w celu ich rozpoznania posiedzeniem., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć., Zgodnie z art. 60...

III SA/Wr 757/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-01-18

-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu postanawia: I umorzyć postępowanie; II zwrócić stronie skarżącej uiszczony wpis sądowy od skargi w kwocie 200 (dwieście...
. U. z 2019 r. poz. 2325 ze zm. - dalej: p.p.s.a.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu...

II OSK 938/18 - Postanowienie NSA z 2020-01-08

., nr [...] w przedmiocie przyjęcia planu gospodarki odpadami dla województwa postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić B. [...] sp. z o.o. z siedzibą w [...] ze środków...
postanowienie o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.). Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem...

III SA/Lu 922/14 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-02-04

., nr [...] w przedmiocie połączenia Szpitala K. SP ZOZ z Samodzielnym Publicznym Szpitalem im. J. B. postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie ze skargi O. Z. Z. P. i P...
lub czynności dotkniętych wadą nieważności., W myśl art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę...

IV SA/Po 268/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-04-11

Neuropsychiatrycznemu im. Oskar Bielawskiego w Kościanie postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Pismem z dnia 5 lutego 2016 r. Prokurator Apelacyjny w Poznaniu złożył...
, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Skarżący jest dysponentem skargi, który inicjuje postępowanie...
1   Następne >   +2   +5   +10   24