Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego X

VII SA/Wa 1734/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-14

stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika przepisów rozporządzenia postanawia: 1) umorzyć postępowanie sądowe; 2) zasądzić od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz...
autokontroli, na podstawie art. 54 § 3 p.p.s.a., wydał decyzję z dnia [...]lipca 2020 r., znak: [...]. W związku z powyższym, organ wniósł o umorzenie postępowania...

VII SA/Wa 1257/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-08-28

przez przewoźnika lotniczego postanowień rozporządzenia i nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Prezesa Urzędu...
pieniężnej., W odpowiedzi na skargę Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wniósł o umorzenie postępowania, gdyż skarga została uwzględniona w całości., W aktach postępowania...

VI SA/Wa 2138/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-03-15

niejawnym sprawy ze skargi 'P.' z siedzibą w W. na decyzję Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia [...] września 2006 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego w sprawie powołania tymczasowego organizatora rozkładu lotów w porcie lotniczym postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne W dniu [...] października...

VI SA/Wa 2084/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-19

i umorzenia postępowania I instancji 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie; 2) zwrócić E. K. i J. K. kwotę 200 zł (dwieście złotych...
r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji I instancji i umorzenia postępowania I instancji., Następnie skarżący pismem z dnia 6 marca 2008 r., wniesionym...

VII SA/Wa 2183/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-29

) umorzyć postępowanie sądowe; 2) przyznać ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata B. S., kwotę 240 zł. (dwieście...
. Pismem z dnia 4 lutego 2010 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, A. A. wniosła o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego. Wniosek...

VII SA/Wa 252/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-19

upoważnienia do wykonywania przewozów lotniczych postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić R. z siedzibą w D. reprezentowanej przez adwokata J. S...
. U. z 2017 r., poz. 1369 ze zm.) - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Zgodnie z art. 60 p.p.s.a., skarżący może cofnąć...

VI SA/Wa 1819/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-16

językowej zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO dla języka angielskiego', w pkt 2 umorzył postępowanie odwoławcze wszczęte wnioskiem z dnia [...] kwietnia 2011 r. o ponowne...
: 'Nie spełnia wymogu biegłości językowej zgodnie z pkt 1.2.9.4 Załącznika 1 ICAO dla języka angielskiego', w pkt 2 umorzył postępowanie odwoławcze wszczęte wnioskiem z dnia...

VII SA/Wa 2191/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-12-29

: [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić skarżącej - [...] sp. z o.o....
, na podstawie art. 54 § 3 P.p.s.a., wydał decyzję z dnia [...] września 2017 r., znak: [...]. W związku z powyższym, organ wniósł o umorzenie postępowania., W wykonaniu zarządzenia...

VI SA/Wa 1594/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-09-16

postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, 2. zasądzić od Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego na rzecz skarżącego J. G. kwotę 200 (dwieście) złotych...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia naruszenia przepisów., We wniesionej pismem z dnia 26 maja 2021 r. odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania...

VII SA/Wa 1230/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-06-23

naruszenia przez przewoźnika lotniczego przepisów rozporządzenia i nałożenia na przewoźnika kary pieniężnej postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2. zasądzić od Prezesa...
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2325 ze zm., dalej: p.p.s.a.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn niż wymienione w pkt. 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   52