Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SAB/Wa 285/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-11-30

wydawanych w razie odmowy udostępnienia informacji i umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 tejże ustawy. Nie dokonał natomiast takiego odesłania...
[...] stycznia 2011 r., od którego się odwołał, nie stanowi decyzji zarówno w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, jak i przepisów Kodeksu postępowania...

I OW 206/09 - Postanowienie NSA z 2010-03-09

Rolnictwa i Rozwoju Wsi postanowieniem z [...] maja 2009 r. umorzył postępowanie odwoławcze. Uznał bowiem, że Starosta nie posiada w przedstawionej sprawie przymiotu...
, że postępowanie scaleniowe przeprowadza starosta jako zadanie z zakresu administracji rządowej. W opinii uczestnika a contrario starosta jest organem właściwym do przeprowadzenia...

IV SA/Po 229/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-06-10

, jak i postępowanie w sprawie odmowy udzielenia takiej informacji. Okoliczność, że tylko odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie...
pięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Wnioskiem z dnia [...] października 2014 r. T.R. zwrócił się do Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w P...

II SA/Wa 601/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-29

udostępnienia informacji oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji przepisy art. 16 stosuje się odpowiednio., Agencja Nieruchomości Rolnych jest państwową osobą...
dziewięćdziesiąt siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych (dalej jako Prezes ANR) decyzją z dnia [...] lutego 2016 r...