Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

II SA/Bk 795/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-04-26

postępowania odwoławczego w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy uznania mięsa jako niezdatnego do spożycia przez ludzi p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie...
administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot...

II SA/Bk 795/15 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-03-08

od skargi w sprawie ze skargi E. S. na decyzję Powiatowego Lekarza Weterynarii w W. z dnia [...] października 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie zażaleniowe w sprawie niniejszej Zarządzeniem z dnia 30 grudnia 2015 r. Przewodniczący Wydziału II tutejszego Sądu wezwał...

II OSK 707/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-23

o zakazie znakowania produktów p o s t a n a w i a 1) umorzyć postępowanie ze skargi kasacyjnej, 2) zwrócić Rolniczej Spółdzielni [...] '[...]' w R. połowę wpisu...
Administracyjny zważył, co następuje:, Postępowanie z ww. skargi kasacyjnej podlega umorzeniu., Zgodnie z brzmieniem art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo...

II SA/Gd 699/15 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-04-15

postanawia: 1) umorzyć postępowanie w sprawie, 2) zwrócić skarżącemu J. S. wpis sądowy od skargi w kwocie 200 zł (słownie: dwieście złotych). Skarżący J. S. wniósł skargę...
oraz dopuszczalne. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 ustawy Prawo o postępowaniu...

IV SA/Po 195/16 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2016-06-08

Lekarza Weterynarii w P. z dnia [...] stycznia 2016 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od W. Wojewódzkiego Lekarza...
szczególnego ryzyka. Mając powyższe na uwadze spółka wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania przed organem I instancji., W odwołaniu wskazano...

II SA/Łd 181/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-09

poza gospodarstwami punktem przetwórstwa mleka postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić stronie skarżącej A Spółce z o.o. w P. z funduszu...
przepisu art. 60 p.p.s.a., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie...

II SA/Łd 55/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-04-12

: [...] w przedmiocie nakazu wniesienia opłaty za nadzór nad punktami odbioru, przetwórstwa i przechowywania mleka i produktów mlecznych. postanowił: 1. umorzyć postępowanie...
z art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

II OSK 3066/14 - Postanowienie NSA z 2016-06-30

., nr [...] w przedmiocie odmowy zatwierdzenia projektu technologicznego postanawia: 1. umorzyć postępowanie kasacyjne, 2. zwrócić Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi...
lub spowodowałoby utrzymanie aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności. Jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Łd 169/19 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2019-05-29

wniesienia opłaty za nadzór nad punktami odbioru, przetwórstwem i przechowywaniem mleka i produktów mlecznych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne...
natomiast do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu postępowania...

II SA/Lu 761/17 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2017-10-25

niezastosowania się do nakazu odosobnienia drobiu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W dniu 20 lipca 2017 r. (data nadania) S. K. wniósł skargę do Wojewódzkiego Sądu...
też - wobec jednoznacznego oświadczenia skarżącego, iż cofa on skargę wniesioną w niniejszej sprawie - postępowanie należało umorzyć na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a....
1   Następne >   +2   +5   +10   36