Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

IV SA/Wr 528/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-23

i promowania uczennicy szkoły podstawowej postanawia : umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 25 lipca 2007 r. W. S. - Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Ś...
we Wrocławiu, zawiesił postępowanie w sprawie., W dniu 3 września 2008 r. pełnomocnik skarżącej złoży wniosek o umorzenie postępowania w uzasadnieniu wskazując...

II SAB/Lu 263/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-05-20

niejawnym sprawy ze skargi Z. D. na bezczynność [...] Kuratora Oświaty w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej - w zakresie wniosku o umorzenie postępowania...
postanawia: umorzyć postępowanie. W dniu 2 maja 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie wpłynęła skarga Z. D. na bezczynność [...] Kuratora Oświaty...

II SA/Bk 306/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-05-21

a n a w i a 1. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. 2. zwrócić skarżącej wpis sądowy w kwocie 200 (dwieście) złotych. Pismem procesowym z dnia 28 kwietnia 2008r...
administracyjnymi Dz.U.nr 153, poz. 1270 ze zm.). Uznając cofnięcie niniejszej skargi za dopuszczalne i skuteczne, Sąd umorzył postępowanie sądowe jako bezprzedmiotowe (art...

IV SA/Gl 277/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-10

: umorzyć postępowanie sądowe Pismem procesowym z dnia [...] r. strona skarżąca cofnęła skargę., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje :, Stosownie do postanowień...
o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnie skargę., Zgodnie z treścią art. 60 cytowanej ustawy skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi jest wiążące...

II SA/Bd 550/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-07-16

. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) umorzył postępowanie w sprawie. ...
postępowanie. Janusz B. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję [...] Kuratora Oświaty w B. z dnia [...] 2007 r. nr [...] w przedmiocie...

IV SA/Wr 266/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-07

Oświaty z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie skreślenia z listy uczniów oddala skargę w całości. Przedmiotem skargi M. P...
., Powołaną na wstępie decyzją D. Kurator Oświaty umorzył w całości postępowanie odwoławcze w sprawie z uwagi na jego bezprzedmiotowość. Przesłankę bezprzedmiotowości...

II SA/Rz 233/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-04-27

-wychowawczych - postanawia - I. Umorzyć postępowanie sądowe, II. Zasądzić od Kuratora Oświaty na rzecz H. S. kwotę 200 zł (dwustu złotych) tytułem zwrotu kosztów sądowych. II...
na tę decyzję złożyła H. S. Przekazując skargę organ złożył wniosek o umorzenie postępowania sądowego z uwagi na wydaną w trybie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

IV SA/Gl 924/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-01

postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych tytułem uiszczonego wpisu. Pismem z dnia [...] r. (data nadania w urzędzie...
., Jednocześnie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast zgodnie z art. 161 § 2...

IV SA/Gl 925/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-01

postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę [...] ([...]) złotych tytułem uiszczonego wpisu. Pismem z dnia [...] r. (data nadania w urzędzie...
nieważności., Jednocześnie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Natomiast zgodnie...

II SA/Rz 232/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-05

mianowanego - postanawia - umorzyć postępowanie. Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 roku znak [...] Kurator Oświaty utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia...
Oświaty wnosił o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu organ wskazał, iż skarga okazała się zasadna. Dlatego też decyzją z dnia [...] lutego 2006 roku, znak [...] Kurator...
1   Następne >   +2   +5   +10   25