Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych X

II SA/Wa 404/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-10

niejawnym sprawy ze skargi T. L. na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] stycznia 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
postanawia: 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, 2. zwrócić stronie skarżącej wpis od skargi w wysokości 200 zł (dwieście złotych). T. L...

II SAB/Wa 191/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-28

ze skargi B.M. na bezczynność Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Warszawie w przedmiocie umorzenia postępowania postanawia umorzyć postępowanie w sprawie...
zaś art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 przywołanej wyżej ustawy, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Postanowienie o umorzeniu...

II SAB/Wa 214/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-07-07

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe P. S. (zwany dalej 'Skarżący') pismem z [...] lutego 2021r. wniósł skargę na bezczynność Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych...
w przedmiocie skargi na nieprawidłowości w procesie przetwarzania danych osobowych., Skarżący pismem z [...] marca 2021r. wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art...

II SA/Wa 463/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zasądzić od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na rzecz strony skarżącej...
[...] stycznia 2016 r., W odpowiedzi na skargę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wniósł o umorzenie postępowania, wskazując, że decyzją z dnia [...] marca 2016 r...

II SA/Wa 571/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-21

. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia umorzyć postępowanie. Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej p.w. [...] w C. pismem z dnia 4 marca 2016 r. wniósł...
oraz umorzył postępowanie w całości., Powyższa decyzja została doręczona stronie skarżącej oraz uczestnikowi postępowania w dniu 8 kwietnia 2016 r., Wojewódzki Sąd...

II SA/Wa 365/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-30

. nr [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącemu Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej...
w Warszawie na decyzję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia [...] grudnia 2015 r., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania, wskazując...

II SA/Wa 2187/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-02-11

przetwarzania danych osobowych postanawia: umorzyć postępowanie sądowe Pismem z dnia [...] września 2019 r. (data wpływu do organu 5 października, 2020 r.) Stowarzyszenie...
r. znak [...] w przedmiocie przetwarzania danych osobowych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania sądowego wskazując, iż zaskarżona skargą decyzja...

II SA/Wa 375/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

danych osobowych postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie 2) zasądzić od Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych...
., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o umorzenie postępowania w sprawie wskazując, że uwzględnił na podstawie art. 54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu...

II SAB/Wa 1160/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-02-17

. na udostępnienie danych osobowych postanawia - umorzyć postępowanie Pismem z dnia 30 listopada 2015 r. R. Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
. na skargę Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych wniósł o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 60...

II SAB/Wa 608/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-20

. postanawia 1. umorzyć postępowanie w sprawie, 2. zwrócić stronie skarżącej kwotę 100 zł (sto złotych) uiszczoną tytułem wpisu od skargi. Pełnomocnik skarżącej Spółki, pismem...
[...] lutego 2015 r. o nakazanie udostępnienia danych, z uwagi na wydanie przez organ w dniu [...] sierpnia 2016 r. decyzji w sprawie. Jednocześnie wniósł o umorzenie postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   87