Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Wydziału X

I OSK 1143/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

postanowieniem z dnia 26 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 12/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi na bezczynność Dziekana...
, skarżący w wyznaczonym terminie uzupełnił braki formalne i fiskalne skargi oraz wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na ustanie stanu bezczynności...

I OSK 1107/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

postanowieniem z dnia 21 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 14/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi bezczynność na Dziekana...
stopnia., W wykonaniu wezwania Sądu Wojewódzkiego, skarżący w wyznaczonym terminie uzupełnił braki formalne i fiskalne skargi oraz wniósł o umorzenie postępowania...

I OSK 1146/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 16/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi na bezczynność Dziekana...
o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na ustanie stanu bezczynności po wniesieniu skargi i zasądzenie od organu kosztów postępowania sądowego., Umarzając...

III SO/Gd 45/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-07-14

na skargę postanawia 1. umorzyć postępowanie, 2. zwrócić G. Z. kwotę 100 (stu) złotych tytułem uiszczonego wpisu od wniosku. G. Z. złożył do Wojewódzkiego Sądu...
., W tej sytuacji uznać należy, że wniosek został skutecznie cofnięty, wobec czego Sąd na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art. 64 § 3 p.p.s.a. umorzył postępowanie., Zgodnie z art...

II SAB/Ol 17/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-03-26

niejawnym sprawy ze skargi P. B. na bezczynność Dziekana Wydziału Uniwersytetu w przedmiocie udzielenia informacji publicznej postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowe, 2...
wobec stwierdzonych braków formalnych,, a w przypadku ich uzupełnienia przez stronę o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego. Organ zaznaczył, że skarżący...

I OSK 1144/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

postanowieniem z dnia 21 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 13/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi na bezczynność Dziekana...
formalne i fiskalne skargi oraz wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na ustanie stanu bezczynności po wniesieniu skargi i zasądzenie od organu...

I OSK 1108/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

postanowieniem z dnia 25 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 15/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi na bezczynność Dziekana Wydziału...
, skarżący w wyznaczonym terminie uzupełnił braki formalne i fiskalne skargi oraz wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na ustanie stanu bezczynności...

I OSK 1145/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-18

postanowieniem z dnia 26 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 17/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi na bezczynność Dziekana...
w wyznaczonym terminie uzupełnił braki formalne i fiskalne skargi oraz wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na ustanie stanu bezczynności...

I OSK 1106/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-11

postanowieniem z dnia 19 marca 2013 r., (sygn. akt II SAB/Ol 11/13) umorzył postępowanie sądowe zainicjowane na skutek wniesionej przez P. B. skargi na bezczynność Dziekana Wydziału...
o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego z uwagi na ustanie stanu bezczynności po wniesieniu skargi i zasądzenie od organu kosztów postępowania sądowego., Umarzając...

II SAB/Łd 62/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2009-10-06

postanawia: umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. LS Pismem z dnia 8 lipca 2009 r. M.W. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi...
na bezczynność zasługuje na uwzględnienie., W odpowiedzi na skargę Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu [...] wniósł o umorzenie postępowania w trybie art...
1   Następne >   +2   +5   7