Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Gd 1857/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-08-22

inne przesłanki dopuszczalności umorzenia postępowania, o ile wystąpi o to strona, aniżeli wynikające z art. 137 Kpa., W przypadku cofnięcia odwołania mamy bowiem inną sytuację prawną...
, czy zaskarżona decyzja, która przez umorzenie postępowania zostaje utrzymana w mocy, nie narusza prawa. Zaskarżoną decyzją z dnia 3 września 1998 r. Samorządowe...

II SA/Gd 977/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-07-13

kwietnia 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydomowej oczyszczalni ścieków - oddala skargę. Skarżący Piotr R. wniósł skargę na decyzję Wojewody B...
z dnia 26 lutego 1998 r. Kierownik Urzędu Rejonowego W Ch., powołując się na art. 105 par. 1 Kpa, umorzył postępowanie administracyjne w sprawie przydomowej oczyszczalni...

I SA/Gd 2805/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-11-30

Inspektor kontroli skarbowej rozpoznając ponownie sprawę na skutek decyzji organu odwoławczego powinien wydać decyzję o umorzeniu postępowania na podstawie art. 208 par...
miejsce w sprawie/ czy też winien wydać decyzję o umorzeniu postępowania., Niewątpliwe zaistniały w sprawie problem jest konsekwencją przyjęcia przez ustawodawcę...

II SA/Gd 2021/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-16

1999 r. (...) Wojewoda P., powołując się na przepisy art. 138 par. 1 pkt 2 i art. 105 par. 1 Kpa uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie w przedmiocie...
i umorzył postępowanie dotyczące udzielenia pozwolenia na adaptację części strychu na mieszkanie w budynku przy ul. J. D. 74 w G. jako bezprzedmiotowe., Skargę na powyższą...

I SA/Gd 117/01 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2002-09-27

: - umorzyć postępowanie w sprawie. Zaskarżoną decyzją z dnia 14 grudnia 2000 r. Izba Skarbowa w G. Ośrodek Zamiejscowy w S. uchyliła decyzję Inspektora Kontroli Skarbowej z dnia...
potwierdzenie w odpisie ww. postanowienia Sądu Rejonowego w G., Izba Skarbowa na rozprawie w dniu 27 września 2002 r. wniosła o umorzenie postępowania, jako bezprzedmiotowego...

I SA/Gd 1778/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-04-02

Umorzenie postępowania z uwagi na jego bezprzedmiotowość oznacza, że żądanie zawarte we wniosku nie może zostać rozstrzygnięte merytorycznie. Z taką sytuacją organy...
(...) na decyzję Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 7 sierpnia 2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie uchylenia decyzji o dopuszczeniu towaru...

I SA/Gd 1260/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-18

do umorzenia postępowania egzekucyjnego, gdyż zobowiązanie podatkowe jest nadal wymagalne., O istnieniu wymagalnego zobowiązania podatkowego rozstrzyga bowiem organ...
odwołania od decyzji wymiarowej., W związku z tym zobowiązana wniosła o wycofanie tytułu wykonawczego i umorzenie postępowania egzekucyjnego., Organ egzekucyjny Urzędu...

I SA/Gd 1463/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-08-12

i umorzenie postępowania wskazując, że nie kwestionuje możliwości łącznego ustalenia zobowiązania podatkowego, ale wymaga to bezwzględnie wydania stosownej decyzji. Tymczasem...
w administracji /Dz.U. 1991 nr 38 poz. 161 ze zm./ przez przyjęcie, że nie zachodziły warunki do uchylenia skarżonego postanowienia i umorzenia postępowania., W uzasadnieniu...

I SA/Gd 1279/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-24

Przyjęta w procedurze administracyjna konstrukcja umorzenia postępowania w drodze decyzji powoduje, iż stabilność decyzji ostatecznej o umorzeniu postępowania korzysta...
uchyliła ją i umorzyła postępowanie pierwszej instancji. Izba powołując się m.in. na art. 9 ust. 1 i 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazywała...

I SA/Gd 1109/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-09-04

ale nie korzystała z ustalonego zwolnienia należało uznać za bezprzedmiotowe w rozumieniu art. 105 Kpa i umorzyć postępowanie., Decyzja o umorzeniu postępowania nie rozstrzyga...
umorzyła postępowanie na podstawie art. 105 Kpa uznając je za bezprzedmiotowe., Już tylko na marginesie rozstrzygnięcia należy zaznaczyć, że o dopuszczalności pomniejszenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   17