Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 446/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-10-12

mieszkania w pobliżu mieszkania córki. Przy sprzedaży domu notariusz nie odebrał od sprzedającego oświadczenia dla celów skorzystania z ulgi meldunkowej i nie poinformował...
z ulgi meldunkowej. Obecnie ponosi bardzo wysokie koszty rehabilitacji ruchowej (rehabilitacja w zakresie poznawczym i logopedycznym nie jest już możliwa) i pobytów...

I SA/Wr 2214/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

z zapłaty podatku z uwagi na korzystanie z ulgi meldunkowej. Wskazała również, że po sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z mężem zgłosiła się ponownie do US, uzyskując...
pisemnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej., Decyzją z dnia 25 kwietnia 2014 r. nr [...] organ pierwszej instancji określił stronie zobowiązanie w podatku...

I SA/Po 323/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-06-21

tzw. 'ulgi meldunkowej' jest nieprawidłowe., Opisując przedstawione we wniosku zdarzenie organ interpretacyjny podał, iż w dniu [...] czerwca 2010 r. wnioskodawca wspólnie...
od osób fizycznych stanowi, że ulga meldunkowa ma zastosowanie łącznie do obojga małżonków, to mimo, że warunek zameldowania na pobyt stały 12 miesięcy spełnia tylko jeden...

I SA/Bk 804/20 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-11-27

i nie dokonały oceny okoliczności, w jakich doszło do tego, że skarżący nie skorzystał z ulgi meldunkowej - czy faktycznie był w wymaganym zakresie zameldowany w lokalu...
tzw. ulgi meldunkowej. Skarżącemu odmówiono skorzystania z tej ulgi, gdyż nie złożył oświadczenia, że był zameldowany na pobyt stały w tym lokalu przez okres nie krótszy...

I SA/Go 340/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-18

zapłaty podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu sprzedaży mieszkania wynikał z błędnych informacji o wymogach koniecznych do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej...
koniecznych warunków do skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej tj. pomimo zameldowania w zbywanym lokalu przez okres co najmniej 12 miesięcy, skarżący nie złożył w określonym...

III SA/Wa 2599/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-16

składania oświadczenia w celu skorzystania z tzw. ulgi meldunkowej. Okoliczność ta ma znaczenie przy rozpatrywaniu, czy w sprawie zachodzi przesłanka interesu publicznego...
się o ustawową tzw. ulgę meldunkową oraz prowadzenie w tej sprawie przez organ podatkowy pierwszej instancji postępowania w sposób nie budzący zaufania do tego organu, mieści...

I SA/Wr 38/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-05-21

i nieumiejętnego skorzystania z 'ulgi meldunkowej'., Naczelnik Urzędu Skarbowego, po udokumentowaniu przez stronę wskazanych we wniosku okoliczności oraz złożeniu...
meldunkowej'. Wskazała na zawiłości przepisów w tym zakresie i rozbieżność orzecznictwa, która skutkowała odmową uwzględnienia przysługującej jej 'ulgi meldunkowej...

I SA/Kr 355/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-05-26

praw i obowiązków podatkowych związanych ze sprzedażą nieruchomości w kontekście tzw. ulgi meldunkowej - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w T. wystąpił...
. (jako małżonkowie) byli bardzo długo zameldowani w sprzedawanym mieszkaniu, przysługuje im ulga meldunkowa - kierując ich do właściwego urzędu skarbowego T., Naczelnik...

I SA/Go 211/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-06-11

do 30 kwietnia 2010 r. oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej, na skutek czego powstała zaległość podatkowa., Po wykazaniu przez organ podatkowy, że skarżąca...
nie spełniła warunku formalnego do skorzystania z ulgi meldunkowej, skarżąca złożyła 3 października 2014 r. korektę zeznania rocznego PIT-36 za 2009 r., w której wykazała...

III FSK 142/21 - Wyrok NSA z 2021-11-25

- oświadczenia o skorzystaniu z ulgi meldunkowej. Środki ze sprzedaży lokalu przeznaczyła na remont innego mieszkania. Skarżąca podkreśliła, że jest samotną matką...
i nieznajomości przepisów prawa podatkowego, co do warunków zastosowania tzw. ulgi meldunkowej., Naczelnik Urzędu Skarbowego W. decyzją z 3 października 2016 r. odmówił Skarżącej...
1   Następne >   +2   +5   7