Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Wa 443/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-09

warunek do zastosowania ulgi meldunkowej, wskutek niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 21 ust. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu...
przy ubieganiu się o tak zwaną ulgę meldunkową mieści się u pojęciu 'interesu publicznego', o którym mowa w art. 67a § 1 pkt 3 O.p., a uwzględnienie tej przesłanki może stanowić...

I SA/Go 166/20 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2020-10-01

byli małżeństwem., W związku z brakiem zarejestrowania w Urzędzie Skarbowym zarówno wpływu oświadczenia o spełnieniu warunków zwolnienia z tytułu tzw. 'ulgi meldunkowej...
przez skarżącego i jego ówczesną małżonkę obowiązywała 'ulga meldunkowa' (od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2008 r.), która uregulowana została w art. 21 ust. 1 pkt 126...

I SA/Kr 543/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-09-24

z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytych w latach 2007-2008, zastosowanie miała tzw. ulga meldunkowa, uregulowana w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym...
od osób fizycznych, a nie na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tejże ustawy. Ulga meldunkowa, polegała na zwolnieniu od zapłaty podatku w przypadku odpłatnego zbycia budynku...

I SA/Bd 765/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-12-05

nie z ich winy, bowiem po sprzedaży mieszkania byli przekonani o swoim prawie do skorzystania z ulgi meldunkowej. Ponadto podnieśli, że współpracowali z Urzędem Skarbowym...
z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego. W ocenie organu roztropność nakazywała, aby podjąć odpowiednie działania w celu możliwości skorzystania z ulgi meldunkowej...

III SA/Wa 733/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

warunki do zastosowania tzw. ulgi meldunkowej, złożyła w terminie oświadczenie niezbędne do skorzystania z tej ulgi, które wysłała przez pomyłkę do Naczelnika [...] Urzędu...
podatkowego pierwszej instancji do przytaczanego przez Stronę orzecznictwa sądowego na korzyść ofiar tzw. ulgi meldunkowej, a także nie zbadanie sprawy dogłębnie z powodu...

II SA/Wa 1966/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-08-10

się do Szefa CBA o potwierdzenie złożenia przez niego oświadczenia wystarczającego do skorzystania w 2010 r. z tzw. ulgi meldunkowej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego...
Wewnętrznych CBA. Zaznaczył, że w odpowiednim czasie powiadomił organ CBA o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, tj. przy składaniu oświadczenia o stanie majątkowym w dniu...

I SA/Kr 246/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-04-07

nabytych lub wybudowanych w okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2008r. podatnicy mogli korzystać z tzw. meldunkowej ulgi podatkowej po spełnieniu wymogów ustawowych...
przez ustawodawcę przesłanek uzasadniających zwolnienie z opodatkowania w oparciu o ulgę meldunkową. Organ stwierdził także, że termin złożenia tego oświadczenia...

III SA/Wa 2309/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-13

meldunkowego, jeżeli urząd skarbowy nie jest w posiadaniu takiego dowodu. Skarżąca podkreśliła, że z judykatury wynika, iż brak złożenia stosownego oświadczenia odnośnie ulgi...
w ustawowym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. Nie jest możliwe ustalenie, czy Strona była świadoma tego, że w po dokonaniu sprzedaży lokalu...

I SA/Bd 72/11 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2011-06-07

o przywrócenie terminu do złożenia oświadczenia uprawniającego do skorzystania z ulgi meldunkowej M. S. wskazała, że nie miała wiedzy, o konieczności złożenia stosownego...
oświadczenia o zastosowanie ulgi meldunkowej, w związku ze sprzedażą spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Podkreśliła także, że nie została...

I SA/Kr 2059/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-08

ustawodawca wprowadzając tzw. 'ulgę meldunkową' zwolnił od podatku przychody uzyskane z odpłatnego zbycia budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, jeżeli podatnik...
ustawodawcę. Ponadto zauważono, że zdarzeniem, od którego uzależnia się stosowanie przepisów dotyczących ulgi meldunkowej lub związanej z wydatkowaniem przychodu na własne...
1   Następne >   +2   4