Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Patentowy RP X

VI SA/Wa 1468/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-05-31

[...] maja 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji oddala skargę Zaskarżoną decyzją z dnia [...] maja 2006 r...
. nr [...] Urząd Patentowy RP, rozpoznający sprawę ponownie w postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia [...] lutego 1998 r. o udzieleniu prawa wyłącznego...

VI SA/Wa 2171/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-03-19

w trybie administracyjnym wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, postanowieniem z dnia [...] września 2007 r. wydanym w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego...
wznowienie postępowania administracyjnego i okoliczności uzasadniających stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej., Wyrokiem z dnia 25 października 2006 r., sygn. akt...

II GSK 74/13 - Wyrok NSA z 2014-03-04

postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w przedmiocie udzielenia prawa ochronnego na sporny znak towarowy - stosownie do art. 157 § 2 w zw. z art. 156 § 1 pkt...
na jego bezprzedmiotowość, wynikającą z przesłanki podmiotowej., 2. W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na sporny znak towarowy z powodu wad z art...

VI SA/Wa 979/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-20

lub stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa. W uzasadnieniu wskazał, że art. 255 p.w.p. wymienia enumeratywnie sprawy rozpoznawane w trybie spornym, a w katalogu...
o unieważnienie prawa, a jedynie w trybie stwierdzenia nieważności decyzji. Decyzja ta nie została zaskarżona do sądu administracyjnego., Dnia [...] października 2003 r. A. Sp...

VI SA/Wa 528/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-11

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji znaku towarowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję z dnia [...] lipca 2009 r.; 2. stwierdza...
[...] stycznia 2010 r. Urząd Patentowy RP utrzymał w mocy własną decyzję z dnia [...] lipca 2009 r. umarzającą postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

VI SA/Wa 789/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-29

w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o rejestracji znaku towarowego oddala skargi Zaskarżoną decyzją z dnia [...] stycznia 2010 r., nr [...], Urząd Patentowy...
postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] czerwca 1992 r. o rejestracji znaku towarowego Sophia nr R-[...] - utrzymał w mocy...

VI SA/Wa 479/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-04

Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności...
. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek skarżącej spółki K. S.A. z siedzibą we W. o stwierdzenie nieważności decyzji Komisji Odwoławczej przy Urzędzie Patentowym RP z dnia...

VI SA/Wa 2401/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-04-07

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] czerwca 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na wzór użytkowy oddala...
') o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Urzędu Patentowego RP z dnia [...] grudnia 2013 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia...

VI SA/Wa 1286/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-27

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] kwietnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o podjęciu postępowania - pkt 3 decyzji oddala...
Urzędu Patentowego RP z dnia [...] lipca 2018 r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Patentowego RP z dnia [...] września 2016 r...

VI SA/Wa 2121/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-02-10

postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Urzędu Patentowego z dnia [...] stycznia 1995 r. o dokonaniu w rejestrze znaków towarowych pod numerem X zmiany...
[...] listopada 2005 r. do Urzędu Patentowego RP wpłynął wniosek T. L. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] 'V.' z siedzibą w K. o stwierdzenie nieważności...
1   Następne >   +2   +5   +10   100