Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 2123/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-05

[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego rozkazem personalnym...
czerwca 2007 r. P. N. zwrócił się do Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o stwierdzenie nieważności rozkazu personalnego Szefa ABW z dnia [...] października 2005 r...

II SA/Wa 1009/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-21

administracyjnego, podjętego w trybie stwierdzenia nieważności decyzji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...
o stwierdzenie nieważności powyższego rozkazu, wskazując jako podstawę nieważności art. 156 § 1 pkt 2 i 7 Kpa., Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego decyzją...

II SA/Wa 2124/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-03-20

[...] października 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego w przedmiocie wypłaty uposażenia oraz innych świadczeń pieniężnych...
1 k.p.a., odmówił R. R. stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego Szefa ABW nr [...] z dnia [...] września 2005 r., odmawiającego wypłaty uposażenia za okres od dnia...

I OSK 918/12 - Wyrok NSA z 2013-04-04

Wewnętrznego z dnia 15 lipca 2011 r., nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW 1. oddala skargę kasacyjną, 2...
15 lipca 2011 r. nr [..] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że Szef...

II SA/Wa 1980/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-20

Wewnętrznego z dnia [...] lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu w sprawie zwolnienia ze służby w ABW oddala skargę Przedmiotem...
, poz. 1071 ze zm.), dalej: “k.p.a.' decyzję własną nr [...] z dnia [...] lutego 2011 r. odmawiającą stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego nr [...] z dnia...

VIII SA/Wa 163/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-08-26

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] stycznia 2009 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego 1) uchyla zaskarżony rozkaz...
[...], Delegatury ABW w R.) na stanowisko specjalisty Wydziału [...], Delegatury ABW w R., W dniu [...] czerwca 2005 r. K. N. wystąpił do Szefa ABW o stwierdzenie nieważności...

II SA/Wa 1601/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-23

. W. której przedmiotem jest decyzja Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia [...] marca 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenie nieważności decyzji o zwolnieniu...
ze służby, oznaczona sygn. akt II SA/Wa 904/12., W doktrynie i w orzecznictwie sądowym wskazuje się, iż w związku z tym, że zastosowanie trybu stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA 4134/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-06-07

[...] października 2002r. 2) zaskarżone postanowienie nie podlega wykonaniu w całości. Dnia 23 sierpnia 2002 r. S.P. złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji - rozkazu...
skarżącego ze służby w ABW., Decyzją z dnia [...] września 2002 r. Szef ABW odmówił stwierdzenia nieważności wskazanych rozkazów personalnych., Dnia 21 sierpnia 2002 r...

II SA/Wa 2127/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-06-16

Wewnętrznego z dnia [...] września 2014 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności rozkazu personalnego - oddala skargę - Szef Agencji Bezpieczeństwa...
2002 r., Pismem z dnia [...] marca 2014 r., doprecyzowanym w dniu [...] kwietnia 2014 r., K. Z. wystąpił do Szefa ABW z wnioskiem o stwierdzenie nieważności rozkazu...

II SAB/Wa 174/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia odrzucić skargę. [...] Komisja Lekarska [...] Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego...
., Wnioskiem z dnia 10 marca 2008 r. M. S. wystąpił do Centralnej Komisji Lekarskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o stwierdzenie nieważności powyższej decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   33