Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych X

II GSK 3798/17 - Wyrok NSA z 2020-01-30

[...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania z wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza od K. S. na rzecz...
r. wpłynął do Krajowej Rady Radców Prawnych wniosek K.S. (dalej: skarżąca, strona) o stwierdzenie nieważności uchwały Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. z dnia...

II GSK 144/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-20

wniosku z dnia [...] kwietnia 2016 r., Pismem z dnia [...] września 2016 r. skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności uchwały Rady OIRP w Koszalinie z dnia...
[...] października 2016 r., nr [...]. Rozstrzygnięciu temu zarzucono rażące naruszenie art. 37 § 2 k.p.a. w zw. z art. 24 § 1 pkt 1 k.p.a. oraz wniesiono o stwierdzenie...

II GSK 1005/18 - Postanowienie NSA z 2018-06-19

o odmowie wyłączenia Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych od rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności uchwały Dziekana Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w K. z dnia...
jest podstaw do stwierdzenia, że przepisy art. 24 - 27 k.p.a., są przepisami niekonstytucyjnymi lub naruszającymi uprawnienie obywateli określone w art. 45 ust. 1 Konstytucji...

II SA/Sz 870/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-08-18

przepisami prawa materialnego i przepisami prawa procesowego. Uchylenie zaskarżonego aktu administracyjnego, względnie stwierdzenie jego nieważności przez sąd następuje...
tylko w przypadku stwierdzenia istotnych wad w postępowaniu lub naruszenia przepisów prawa materialnego, mającego wpływ na wynik sprawy - art. 145 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002...

II GSK 463/07 - Wyrok NSA z 2008-05-09

na listę radców prawnych (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy o radcach prawnych)., Gdyby było inaczej to nielogiczne i niecelowe byłoby występowanie o stwierdzenie...

II GSK 227/08 - Wyrok NSA z 2008-07-02

kasacyjnej, bierze jednak z urzędu pod uwagę nieważność postępowania., Wychodząc z tego założenia należy wstępnie podkreślić, że wobec niestwierdzenia z urzędu nieważności...
w wyroku z dnia 8 listopada 2006 r., Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, po stwierdzeniu niekonstytucyjności zmienionego przepisu art. 66 ust. 1 pkt 2 Prawa...

II GSK 612/19 - Postanowienie NSA z 2022-08-11

w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania od uchwały w sprawie pozytywnego zaopiniowania zamiaru rozwiązania stosunku pracy postanawia: 1. uchylić zaskarżony...
Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 18 stycznia 2018 r. nr 179/X/2018 w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku...

II GSK 2949/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

negatywną ocenę patrona, przy czym nie bez znaczenia jest fakt, że przygotowany przez stronę na prośbę patrona projekt opinii o niej zawierał stwierdzenia niezgodne z prawdą...
. Takie postępowanie - zdaniem Prezydium - uzasadniało stwierdzenie o nieprzydatności aplikantki do wykonywania zawodu radcy prawnego., Skargę na powyższą uchwałę złożyła I. S...

II GSK 1322/13 - Wyrok NSA z 2014-10-14

, przedmiotem postępowania była ocena, czy zachodzą wystarczające przesłanki do stwierdzenia nieprzydatności skarżącej do wykonywania zawodu radcy prawnego, co może być podstawą...
przystąpienia do kolokwium z niezaliczonego przedmiotu, przy stworzeniu przez organ samorządowy możliwości powtórzenia roku, uzasadniało stwierdzenie braku nabycia wiedzy...

II GSK 1837/18 - Wyrok NSA z 2022-04-12

[...] lipca 2017 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w sprawie wniosku o umorzenie należności z tytułu składek członkowskich 1. postanawia...
stwierdzenia niedopuszczalności odwołania. Postanowieniem z 13 czerwca 2018 r. WSA w Warszawie uzupełnił wyrok przez zasądzenie kosztów postępowania sądowego., Sąd pierwszej...
1   Następne >   3