Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju X
  • Symbol

I SA/Wa 2240/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-10

z [...] września 2020 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Rozwoju, po rozpatrzeniu wniosku S. K...
postępowania z wniosku S. K. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z [...] stycznia 2002 r. nr [...] stwierdzającej nieważność...

VI SA/Wa 1805/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-17

) nr [...] z dnia [...] marca 2015 r. o odmowie stwierdzenia nieważności w części dotyczącej punktu I Zezwolenia nr [...] z dnia [...] października 1999 r. na prowadzenie...
z 18 stycznia 2006 r., Pismem z 29 stycznia 2015 r. strona powołując się na art. 157 § 1 i § 2 w zw. z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. wniosła 'o stwierdzenie nieważności...

V SA/Wa 2053/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-19

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia [...] września 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji oddala...
. nr ... utrzymujące w mocy postanowienie tego organu z dnia ... czerwca 2017 r . nr ... o odmowie wszczęcia postepowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

IV SA/Wa 2281/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-08

. W. na postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2019 r., nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia 1. uchyla...
postanowienie Ministra Inwestycji i Rozwoju z [...] kwietnia 2018 r. zawieszające postępowanie o stwierdzenie nieważności orzeczenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów...

VII SA/Wa 1686/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-05

z dnia [...] maja 2019 r. znak [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę UZASADNENIE, Wnioskiem z dnia 21 lipca 2015 r. Zarząd Województwa...
z cofnięciem skargi przez skarżącą., Wnioskiem z dnia 31 grudnia 2018 r. [...] wystąpiła o stwierdzenie nieważności decyzji Wojewody [...] z dniu [...] sierpnia 2016 r., wskazując...

II GSK 1868/18 - Wyrok NSA z 2022-04-05

. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej w części dotyczącej...
: Organ lub Minister) z (...) r. nr(...), utrzymującą w mocy swoją wcześniejszą decyzję z (...)r. nr (...)o odmowie stwierdzenia nieważności Zezwolenia nr (...) z (..) r...

I SA/Wa 1494/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-31

Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] czerwca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Minister Infrastruktury i Budownictwa decyzją...
i Budownictwa decyzją z dnia [...] grudnia 2017 r. rozpoznając wniosek W. F. z dnia [...] kwietnia 2013 r. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa...

V SA/Wa 832/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-21

., znak: [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Gospodarki z [...] 2000 r., w sprawie ustanowienia ostatecznego środka ochronnego w postaci opłaty...
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm., dalej: k.p.a.) lub o stwierdzenie nieważności, na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 i 7 k.p.a., decyzji Ministra...

I SA/Wa 568/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-10-16

. na decyzję Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji oddala skargę. Zaskarżoną decyzją...
r., nr [...]. Decyzją tą Minister odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody [...] z [...] września 2013 r., nr [...] orzekającej o ustaleniu odszkodowania...

VI SA/Wa 1239/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-10

Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia [...] marca 2018 r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej...
terminu jego obowiązywania (sprawa zarejestrowana pod sygn. akt VI SA/Wa 1239/18);, 2) z dnia [...] marca 2018 r. [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności zezwolenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100