Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SA/Kr 456/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-05-24

z dnia 16 marca 2012r. W. S. wniósł skargę na uchwałę Okręgowej Rady Adwokackiej z dnia 20 stycznia 2012r. [...], domagając się stwierdzenia jej nieważności oraz uchylenia...
, gdyż sprawa nie należy do właściwości sądów administracyjnych. Okręgowa Rada Adwokacka stwierdziła również, iż zaskarżona uchwała jest zgodna z prawem i gdyby skarga...

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

warunkuje wniesienie skargi na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, w sytuacji, gdy pismo to nie zawierało żądania stwierdzenia bezczynności lub przewlekłości...
w zakresie zobowiązania do wydania aktu, stwierdzenia bezczynności i określenia jej stopnia oraz w przedmiocie wymierzenia grzywny i przyznania sumy pieniężnej, w sytuacji...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

z odpisem prawomocnego wyroku. Jednocześnie stwierdził, że bezczynność Dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu w rozpoznaniu wniosku skarżącego nie miała miejsca...
Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu. Zarzucił w niej wyrokowi cztery uchybienia., Po pierwsze, nieważność postępowania - w wyniku braku zdolności sądowej strony...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4a u.d.i.p. Pozwala to na stwierdzenie, że w sprawie z zakresu dostępu do informacji publicznej Wyższy Sąd Dyscyplinarny Adwokatury posiada...
Adwokatury do rozpatrzenia wniosku Stowarzyszenia [...] z dnia 27 marca 2018 r., w terminie 14 dni od daty doręczenia prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy (pkt 1); stwierdził...