Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

I OZ 432/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-07

praw w następstwie pozbawienia jej od dnia 25 marca 2014 r. należnej opieki usługowej i opiekunki społecznej., Skarżąca wniosła o stwierdzenie nieważności postępowania...
p.p.s.a. i pozostawił wniosek o przyznanie prawa pomocy bez rozpoznania., Zarzuty podniesione w zażaleniu są niezasadne. Nie zostały wskazane przesłanki stwierdzenia...

II SA/Go 37/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-14

w domu pomocy społecznej, żądając stwierdzenia jej nieważności. Braki skargi strona skarżąca uzupełniła w wyznaczonym terminie, przesyłając na wezwanie sądu jeden...
. W konsekwencji skarżący stwierdził, że nie istnieje przedmiot zaskarżenia, co uzasadnia umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I OSK 393/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-14

, z urzędu biorąc pod uwagę tylko nieważność postępowania. W niniejszej sprawie nie stwierdzono żadnej z przesłanek nieważności wymienionych w art. 183 § 2 p.p.s.a., wobec...
się do wezwania Sądu strona stwierdziła, że składała zażalenie na bezczynność organu I instancji do SKO, bo składane przez nią środki zaskarżenia rozstrzygnięć organu I instancji...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

Prezydenta Miasta R., przez stronę P.M., na przewlekłe prowadzenie w jego sprawie postępowania w przedmiocie zasiłku celowego - jej autor - wniósł o:, 1) stwierdzenie...
za wystarczające stwierdzenia, że jednorazowy charakter zasiłku celowego uniemożliwia wypłacanie go przez 6 miesięcy podczas kiedy umożliwia wypłacanie go przez 2 miesiące., W dalszych...

II SA/Łd 858/23 - Wyrok WSA w Łodzi z 2024-01-26

K.p.a. lub innych przepisach - stwierdza nieważność rozstrzygnięcia w całości lub części. Stwierdzenie wydania aktu z naruszeniem prawa wchodzi zaś w grę, o ile zachodzą...
stwierdzeniu, że żądane informacje publiczne stanowią informację, która nie może zostać udostępniona ze względu na ochronę prywatności osoby fizycznej w rozumieniu art. 5...

II SA/Ke 257/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-05-14

lub postanowienie w całości albo w części, jeżeli stwierdzi:, a) naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy,, b) naruszenie prawa dające podstawę...
do wznowienia postępowania administracyjnego,, c) inne naruszenie przepisów postępowania, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na wynik sprawy;, 2/ stwierdza nieważność decyzji...