Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 4/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawy (...) z dnia 29 stycznia 1953 r. - uchyla zaskarżoną decyzję...
Obsługi Cudzoziemców 'D.' w W. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 13 września 2001 r. o odmowie wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności...

OSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

W postępowaniu o stwierdzenie nieważności decyzji, ustalenie kto jest stroną tego postępowania w rozumieniu art. 28 Kpa oraz wskazanie podstaw tego ustalenia...
jest konieczne także wówczas, gdy zdaniem organu administracji publicznej przyczyna stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji wymieniona w art. 156 par. 1 Kpa jest oczywista...

OSA 2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

, kontynuowana po wstrzymaniu wykonania tej decyzji i stwierdzeniu jej nieważności, jest innym, niż określony w art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przypadkiem...
r. Wojewoda Białostocki wszczął postępowanie o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy K. z dnia 14 kwietnia 1992 r. W toku tego postępowania...

OSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

ze skarg Adama R. na decyzje Ministra Finansów z dnia 2 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Skarbu Państwa...
w związku z art. 127 par. 3 Kpa po rozpoznaniu wniosku skarżącego o ponowne rozpoznanie spraw dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na rzecz Skarbu...

OSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego dotyczącego nieruchomości warszawskiej - oddala skargę. Hanna D.-S. wystąpiła do Samorządowego Kolegium...
Odwoławczego w W. o stwierdzenie nieważności orzeczenia administracyjnego Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z dnia 10 lutego 1953 r., (...), którym to orzeczeniem...

FSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-14

Miejskiej w S. na uchwałę Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w (...) z dnia 11 sierpnia 1997 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności par. 1 uchwały nr XXXIX/260/97 Rady...
o regionalnych izbach obrachunkowych stwierdziło nieważność par. 1 uchwały Rady Miejskiej w S. z dnia 10 lipca 1997 r. nr XXXIX/260/97 w części dotyczącej darowizny w kwocie...

OSA 3-4/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-10-30

nadzoru nie stwierdza nieważności uchwały, lecz ogranicza się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem prawa'. Stwierdzenie nieważności uchwały oznacza, że uchwała...
musi być ogłoszona /art. 28 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym/, prowadziłoby w istocie rzeczy do takiego samego skutku jak stwierdzenie jej nieważności rozstrzygnięciem nadzorczym...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

decyzję spółka akcyjna 'T.P.' wniosła przede wszystkim o stwierdzenie nieważności decyzji organu odwoławczego, zarzucając jej rażące naruszenie art. 139 Kpa, polegające...
Konstytucyjny w uzasadnieniu wyroku stwierdził, iż skoro ustawa o podatku od towarów usług oraz o podatku akcyzowym w art. 50 pkt 1 expressis verbis zezwalała Ministrowi...

OSA 9/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-02-18

reformationis in peius. Według tego przepisu Sąd nie może orzec na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzone naruszenie prawa skutkuje stwierdzeniem nieważności...
. Dlatego też w przepisie art. 162 Kpa odnoszącym się do stwierdzenia wygaśnięcia decyzji w formie decyzji nie przewidziano wydania takiego rozstrzygnięcia w przypadku...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

naruszeniem prawa. W uzupełnieniu odwołania wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowań podatkowych z uwagi na przedawnienie obowiązku...
, a termin 'decyzja określająca' w stosunku do decyzji deklaratoryjnych. Kwestią zasadniczą przy ustalaniu charakteru decyzji podatkowej jest więc stwierdzenie, czy tworzy...
1   Następne >   2