Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Sejmik Województwa X

II SA/Sz 468/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-07-21

rozporządzenia (dotyczącego zakazu lokalizacji obiektów pogarszających walory krajobrazowe oraz masztów stacji bazowych telefonii komórkowych), jako sprzecznie z art. 17...

II SA/Po 252/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-07-03

Edyta Podrazik Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Rurarz-Kwietniewska po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 3 lipca 2019 r. sprawy ze skargi [...] S.A. z siedzibą w P. na uchwałę...
akustycznych zostały ustalone w oparciu o wskaźnik Ldwn. W rzeczywistości, co wskazano w Programie (11.2), bazowym wskaźnikiem hałasu był w tym przypadku wskaźnik hałasu...

III SA/Wr 1073/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-01-20

[...] 2011 r. poprzez ich niewłaściwe zastosowanie polegające na pominięciu podstaw do zmiarkowania wartości bazowej stawki korekty finansowej;, 6. przepisów...
stacji, co uniemożliwiło wykonanie szczegółowej inwentaryzacji na etapie sporządzania projektu podstawowego i wskazanie jednoznacznego rozwiązania technicznego wykonania...

II SA/Bk 1253/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2015-02-17

Anna Sobolewska-Nazarczyk (spr.), Protokolant st. sekretarz sądowy Sylwia Tokajuk, po rozpoznaniu w Wydziale II na rozprawie w dniu 27 stycznia 2015 r. sprawy ze skargi P...
znajdujących się w sieci bazowej TEN-T, do której nie należy lotnisko w województwie p. Także, jak zauważył Sejmik, Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał...

III SA/Wr 223/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-08-07

ich niewłaściwe zastosowanie polegające na pominięciu podstaw do zmiarkowania wartości bazowej stawki korekty finansowej;, 6. przepisów postępowania, w szczególności art...
konstrukcyjnych w trakcie eksploatacji stacji, co uniemożliwiło wykonanie szczegółowej inwentaryzacji na etapie sporządzania projektu podstawowego i wskazanie jednoznacznego...