Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Miasta X

II SA/Sz 64/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-02-14

nr [...] przy ul. [...], w miejscowości T. gm. P.. Zdaniem skarżącej, ustalenia planu wykluczają możliwość realizacji inwestycji spółki obejmującej budowę stacji bazowej...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w § 17 ust. 4 pkt 1 lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2 lit. c) zaskarżonej uchwały ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II SA/Kr 432/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-14

telekomunikacyjnych w technologii mobilnej, m.in. stacji bazowych telefonii komórkowej;, 2/ art. 28 ust. 1 u.p.z.p. w zw. z art. 46 ust. 1 ustawy o wspieraniu rozwoju...
uznanie, że dopuszczalne jest ustalanie nieostrych i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym...

II SA/Sz 492/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-08-11

z inwestycją spółki polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży kratowej o wysokości [...] m n.p.t. wraz z pozostałymi urządzeniami;, - zasądzenie...
. o samorządzie gminnym - poprzez wprowadzenie w Miejscowym Planie w §17 ust. 4 pkt 1) lit. c) i § 17 ust. 4 pkt 2) lit. c) ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii...

II SA/Rz 1429/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-01-28

prawa poprzez zmianę treści § 4 ust. 8 pkt 7c: '...dopuszcza się lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej w terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami U, U.PG...
publicznego z zakresu łączności publicznej, w tym stacji bazowych telefonii komórkowych, czyli dostosowanie zapisów planu miejscowego do wymagań określonych w art. 46 ust. 1 ustawy...

II OSK 1598/15 - Wyrok NSA z 2016-11-29

masztów, a w § 4 ust. 8 pkt 7 lit. c dopuściła lokalizację stacji bazowych telefonii komórkowej przy łącznym spełnieniu wskazanych tam warunków. Poprzez taki zapis...
ustanowiono zakaz lokalizacji nowych wolnostojących masztów, a stacje bazowe, które mogłyby być lokalizowane na innych konstrukcjach wsporczych, są dopuszczalne wyłącznie...

II SA/Kr 292/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-03

jego niezastosowanie i uchwalenie § 6 ust 1 pkt 12, który ustanawiając ograniczenia w możliwości lokalizowania na terenie objętym tymże planem stacji bazowych telefonii komórkowej...
i uznaniowych ograniczeń w zakresie warunków lokalizowania stacji bazowych telefonii komórkowej na obszarze objętym MPZP, powodujących ograniczenie możliwości rozwoju sieci...

II OSK 2876/16 - Wyrok NSA z 2017-11-08

planu wykluczają możliwość realizacji inwestycji spółki a obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej, w tym wieży kratowej o wysokości 61,45 m n.p.t. wraz...
pkt 2) lit. c) zaskarżonej uchwały ograniczenia budowy nowych stacji bazowych telefonii komórkowej,, - art. 32 Konstytucji RP poprzez przyjęcie ww. zapisów planu...

II SA/Gd 392/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-26

inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, a ponadto jedynie w zakresie stacji bazowych telefonii komórkowej, co jest niezgodne z obowiązującymi przepisami...
. budowę stacji bazowych telefonii komórkowej i interes prawny w niniejszej sprawie wywodzi z art. 48 w związku z art. 75 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci...

II SA/Gd 13/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-04

ustaleniami planu miejscowego dopuszczono lokalizację masztów i stacji bazowych telefonii komórkowej wyłącznie w strefach P, 16U i 19U oraz wykluczono ich lokalizację...
w W. oświadczyła, iż zaskarżona uchwała narusza jej interes prawny poprzez uniemożliwienie wybudowania stacji bazowych telefonii cyfrowej, a tym samym ograniczenie swobody...

II SA/Gl 964/06 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2007-06-01

zawierającym wezwanie do usunięcia naruszenia interesu prawnego wskazała, iż jej celem jest wybudowanie stacji bazowej na terenie Miasta G., a miejscowy plan zagospodarowania...
. Oznacza to, że wyłączona została możliwość wybudowania stacji bazowej telefonii komórkowej., Skarżąca podała, iż źródłem jej interesu prawnego jest art. 6 ust. 2 pkt 2...
1   Następne >   +2   +5   11