Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

II SAB/Kr 57/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-06-21

Skarbowy chcąc sprawdzić, czy strony umowy sprzedaży nieruchomości nie zaniżyły jej cenę podaną w akcie notarialnym. Pracownicy Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu...
nieruchomości, przy czy ich nazwę, treść i formę określają regulaminy wewnętrzne tych urzędów. Bez posiadania takich 'cenników' niemożliwa byłaby ich praca, wszak wówczas Urząd...

I SA/Kr 420/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-14

aportem nieruchomości oraz wydatków poniesionych w związku z objęciem udziałów w łącznej kwocie 4 136,52 zł. Skarżący nabył na podstawie umowy sprzedaży z 1 czerwca 2005...
za udziały, jak i sprzedaż nieruchomości i w zamian za otrzymane środki nabycie udziałów są identyczne. Racje ekonomiczne nie mogą jednak wpływać na dokonanie prawidłowej...

I SA/Kr 963/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-18

Naczelnika [...] Urzędu Celno-Skarbowego w K. wynika, że P. Sp.j. dla realizacji swojej działalności posiadała nieruchomość przy ul. [...] w N. S. oraz samochód marki...
, stanowił on ponad 93,81% wartości wszystkich zakupionych towarów. Praktycznie taki sam udział tego rodzaju towaru występował po stronie sprzedaży, generując ponad 89,25...

I SA/Kr 1410/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-07-29

użytkowania nieruchomości (wartość [...] zł)., Transakcja wniesienia znaków towarowych na pokrycie wkładu niepieniężnego w zamian za obejmowane akcje została udokumentowana...
fakturą VAT nr [...] z [...] listopada 2013r. wystawioną przez C. S.A., za wniesieniem aportem znaków towarowych oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości do spółki...

I SA/Kr 88/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

niepieniężnych (własność nieruchomości i wieczystego użytkowania gruntu) w zamian za obejmowane akcje zostały udokumentowane fakturami, które Sp. F, sp. z o. o. W, S.K.A. ujęła...
, jako podstawę opodatkowania - kwoty wartości rynkowych (szacunkowych) wnoszonych nieruchomości i praw, stwierdzić należało, że faktury te podawały kwoty niezgodne...

I SA/Kr 89/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-09

niepieniężnych (własność nieruchomości i prawa do znaków towarowych) w zamian za obejmowane akcje zostały udokumentowane fakturami, które Spółka ujęła w rejestrze zakupu...
- kwoty wartości rynkowych (szacunkowych) wnoszonych nieruchomości (VI, IX 2014r.), czy praw do znaków towarowych (XII 2014r.), stwierdzić należało, że faktury...

I SAB/Go 1/13 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-04-04

, że zastawione ruchomości są nieruchomościami lub też nie stanowią jej własności., Pismem z dnia [...] września 2012r. syndyk wezwał Naczelnika US do wydania decyzji...
jest bowiem sprzeczny z prawem naruszając prawa uczestników postępowania upadłościowego nie będących uprawnionymi z zastawu, gdyż środki ze sprzedaży pojazdu muszą zostać...

I SA/Kr 117/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-06-30

., W okresie będącym przedmiotem przeprowadzonego postępowania Spółka prowadziła działalność w zakresie wynajmu nieruchomości zlokalizowanej przy ul. [...] w M...
14.534.302,00 euro (EURIBOR plus 2,38%). Powyższy kredyt zabezpieczony był hipoteką na nieruchomości na rzecz Banku [...] oraz Banku [...];, z pożyczki uzyskanej...

I SA/Gd 1253/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-09

WŁASNOŚCI RZECZY LUB PRAW MAJĄTKOWYCH, PRZEJĘCIA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI LUB PRAWA MAJĄTKOWEGO W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM, UMORZENIA ZALEGŁOŚCI, PRZEDAWNIENIA...
SPRZEDAŻY PRZEDMIOTU ZASTAWU., UCHYLENIE PRZEZ ORGAN DRUGIEJ INSTANCJI DECYZJI BĘDĄCEJ PODSTAWĄ WPISU ZASTAWU SKARBOWEGO NIE JEST PRZEWIDZIANE PRZEZ USTAWODAWCĘ JAKO PRZYCZYNA...