Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Finansów X

I SA/Sz 461/13 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2013-10-08

sprzedaży. Gmina powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości, czy też nie. Wiatach 2007-2011 dokonywała...
transakcji sprzedaży nieruchomości. Były to zarówno sprzedaże gruntów zabudowanych, jak i niezabudowanych oraz ustanowienie prawa wieczystego użytkowania. Transakcje...

I SA/Sz 1116/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2014-11-27

i przewidzianej w umowie procedury tj.:, a) zostanie dokonana przez rzeczoznawcę majątkowego wycena wymuszonej sprzedaży nieruchomości,, b) ceną wywoławczą zbycia...
nieruchomości będzie wartość wykazana w wycenie wymuszonej sprzedaży dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego,, c) w przypadku braku zbycia nieruchomości w terminie powyżej 30 dni...

I FSK 117/14 - Wyrok NSA z 2015-05-27

powzięła wątpliwość, czy przy obliczaniu proporcji sprzedaży powinna uwzględniać sprzedaż nieruchomości w latach 2007-2011. Gmina zaznaczyła, że były to zarówno sprzedaże...
ze sprzedaży nieruchomości jest w każdym roku pozycją dość znaczącą, z uwagi na dużą wartość nieruchomości. W latach 2007-2011 przy czynnościach związanych bezpośrednio...

II FSK 555/15 - Wyrok NSA z 2017-03-22

2 porozumienia wskazano, że pożyczkodawcy zobowiązują się zwrócić pożyczkobiorcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania ceny sprzedaży nieruchomości kwotę stanowiącą...
zabezpieczonej hipotekami oraz innymi kosztami i podatkami związanymi z umową pożyczki i sprzedażą nieruchomości, na co pożyczkobiorca wyraził zgodę., W dniu 13 marca 2013 r...

I SA/Wr 853/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-11-16

. Aby doprowadzić do realizacji tego planu, małżonkowie, wiedzieli, że będą musieli dokonać sprzedaży posiadanej nieruchomości w W. wraz z domem mieszkalnym. W dniu 5 maja...
2015 r. małżonkowie zawarli, pisemną przedwstępną umowę sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej ww. domem mieszkalnym wraz z udziałem w drodze dojazdowej...

I SA/Lu 777/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-06

w zakresie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów niezamortyzowanej części nakładów na inwestycję w obcym środku trwałym w momencie sprzedaży nieruchomości...
w momencie sprzedaży nieruchomości., Z uwagi na braki wniosku, organ podatkowy dwukrotnie wzywał spółkę do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia...

I SA/Gl 277/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-11-19

umowy sprzedaży nieruchomości rozwiązanej następnie za porozumieniem stron lub w drodze odstąpienia od umowy - jest nieprawidłowe., Organ podatkowy stwierdził...
, że w przedmiotowym wniosku przedstawiono zdarzenie przyszłe wskazując, iż wnioskodawczyni dokonała sprzedaży nieruchomości, ustalając w umowie z nabywcą, że cena zostanie zapłacona...

II GSK 560/16 - Wyrok NSA z 2017-11-23

. nr [...] w przedmiocie odsetek od środków pieniężnych przekazanych od wpływów ze sprzedaży nieruchomości 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od [A.] na rzecz Ministra Rozwoju...
od wpływów ze sprzedaży nieruchomości., Z uzasadnienia wyroku wynika, że za podstawę rozstrzygnięcia Sąd I instancji przyjął następujące ustalenia., Decyzją z dnia [...] lutego...

II FSK 1601/10 - Wyrok NSA z 2012-03-30

dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości. Przedstawiając stan faktyczny wskazał, że 6...
nieruchomości. Zgodnie z postanowieniami umowy sprzedaży nieruchomości spółka była zobowiązana do uiszczenia zapłaty na rzecz zbywców w nieprzekraczalnym terminie do dnia...

II FSK 2597/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

oraz jej ojca w udziale 3/4 części. W dniu 9 września 2013 r. została zawarta przedwstępna umowa sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego. Strony umowy określiły...
cenę sprzedaży nieruchomości na kwotę 420.000,00 zł, zadatek tytułem zawarcia umowy przedwstępnej w łącznej wysokości 110.000,00 zł oraz kwotę zaliczki w wysokości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100