Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Go 849/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego...
albo zasiłek przedemerytalny., Organ wskazał, iż na podstawie pisma z dnia [...] kwietnia 2012 roku Prezesa Sądu Rejonowego organ ustalił fakt otrzymywania przez D.D. ryczałtu...

II SA/Go 851/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków...
, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r., Organ...

II SA/Wa 568/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-08

Społecznej Dzielnicy [...] informujące, iż W. Z. prowadzi jednoosobowe gospodarstwo domowe i utrzymuje się z zasiłku stałego w wysokości 324 zł oraz zasiłku pielęgnacyjnego...
nad nim przez brata K. Z. oraz decyzje o przyznaniu zasiłku stałego oraz zasiłku pielęgnacyjnego., Pismem z dnia [...] czerwca 2012 r. organ poinformował pełnomocnika strony...

II SA/Go 850/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-01-17

przy kontaktach rodziców z dziećmi, ustalonych przez sąd opiekuńczy., W aktach administracyjnych zalega pismo z dnia [...] kwietnia 2012 r. Prezesa Sądu Rejonowego...
z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń...