Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Op 14/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-03-23

pierwszoinstancyjny. Jego zdaniem potwierdza to fakt, że J. M. decyzją z dnia 7 listopada 2019 r., nr [...] zostało przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku...
. W sytuacji nadto, gdy jeden z małżonków tu: strona skarżąca, J. M., decyzją z dnia 7 listopada 2019 r., nr [...] ma przyznane prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Wa 3150/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-12-03

listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm.) w tym głównie specjalnego zasiłku opiekuńczego oraz zasiłku rodzinnego. Jednocześnie...
Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.). Nie wliczanie 13 emerytury do kryterium, dotyczy zarówno świadczeń finansowych takich jak zasiłki celowe jak i wsparcia niepieniężnego...

II SA/Op 15/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-12-30

. Dalej podali, że została pominięta kwestia występująca podczas orzekania separacji, kiedy to odmówiono przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego na niepełnosprawnego męża...