Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Urzędu Transportu Kolejowego X

II GSK 1709/11 - Wyrok NSA z 2012-12-04

skorygowanych w wyniku usunięcia nieprawidłowości - uchylił zaskarżoną decyzję w części nadającej rygor natychmiastowej wykonalności zaś w pozostałej części skargę oddalił...
oraz stwierdził, że decyzja ta w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności nie podlega wykonaniu do czasu uprawomocnienia się niniejszego wyroku i orzekł...

II GSK 2119/12 - Wyrok NSA z 2014-03-07

pozostawiony właśnie przewoźnikowi., Odnosząc się do nałożonego rygoru natychmiastowej wykonalności, Sąd podzielił argumentację organu, co do uzasadnionych okoliczności...
. 108 § 1 k.p.a. - poprzez utrzymanie w mocy nałożonego na podstawie pkt 3 decyzji z dnia 20 grudnia 2011 r. rygoru natychmiastowej wykonalności, mimo niespełnienia...

II GSK 1430/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

nieprawidłowości stwierdzonych niniejszą decyzją i na podstawie art. 108 § 1 k.p.a. niniejszej decyzji nadał rygor natychmiastowej wykonalności w zakresie pkt II...
kolejowych na terenie całego kraju, Prezes UTK nadał decyzji z dnia [...] marca 2014 r. rygor natychmiastowej wykonalności., 'P. I.' S.A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu...

II GSK 2263/14 - Wyrok NSA z 2016-03-22

nadano rygor natychmiastowej wykonalności (art. 108 § 1 k.p.a.)., Po rozpoznaniu wniosku Spółki o ponowne rozpatrzenie sprawy, Prezes UTK utrzymał w mocy zaskarżoną...
z informacjami zamieszczonymi na wyświetlaczach na stacjach W. i W., co stanowi naruszenie rozporządzenia nr 1371 oraz PRM TSI. Prezes UTK nadał decyzji rygor natychmiastowej...

II GSK 159/16 - Wyrok NSA z 2017-10-11

natychmiastowej wykonalności oraz nałożenie na B. Sp. z o.o. kary pieniężnej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Prezes UTK uznał, że powołane we wniosku spółki przepisy art. 33...
wskazał, że w przedmiotowej skardze A. S.A. domagał się wydania decyzji w sprawie naruszeń opisanych w skardze i nakazanie ich usunięcia, nadanie decyzji rygoru...

II GSK 301/17 - Wyrok NSA z 2017-03-30

zbiorowe interesy pasażerów w transporcie kolejowym, w terminie 90 dni od dnia doręczenia decyzji oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu organ...

II GSK 1218/15 - Wyrok NSA z 2016-12-21

do dnia [...] grudnia 2013 r. i nadał decyzji w całości rygor natychmiastowej wykonalności., Decyzją z dnia [...] grudnia 2016 r., po rozpatrzeniu wniosku spółki PKP CARGO...

II GSK 455/15 - Wyrok NSA z 2016-09-06

., III. nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Prezes UTK wskazał, że zebrany materiał dowodowy pozwala twierdzić, że do dnia wydania decyzji z dnia...

II GSK 1906/12 - Wyrok NSA z 2014-02-26

roku oraz nadał wydanej decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., P. wniosła o ponowne rozpatrzenie sprawy oraz uchylenie klauzuli natychmiastowej wykonalności. Strona...
- może wywierać natychmiastowy skutek prawny, zaś działanie na korzyść musi być przesunięte w czasie; 7. naruszenie zasady jawności wewnętrznej wyrażonej w przepisach...

II GSK 3963/17 - Wyrok NSA z 2018-03-02

. 13 ust 6a u.t.k. Prezes UTK podał, że nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności kierował się przede wszystkim koniecznością zabezpieczenia interesu społecznego...