Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Sądu X

I OPP 21/22 - Postanowienie NSA z 2022-09-20

ze skargi R.S. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Burmistrza S. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji., Z akt sprawy wynika...
, że skarga R.S. na przewlekłe prowadzenie postępowanie przez Burmistrza S. w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji wpłynęła bezpośrednio do WSA...

III SAB/Wa 10/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-03-10

[...] września 2003r., W skardze zaskarżyła postanowienie Sądu Rejonowego o uchyleniu rygoru natychmiastowej wykonalności wyroku [...] oraz podniosła bezczynność Sądu...

II SAB/Gd 141/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-02

umorzeniu postępowania), a także dla rozstrzygnięć podejmowanych z urzędu (np. o rygorze natychmiastowej wykonalności)., W świetle powyższego, dane objęte sentencją wyroku...

I OSK 2872/12 - Postanowienie NSA z 2012-12-11

, jest podjęcie natychmiastowego działania na rzecz pozytywnego rozpoznania w trybie przepisów o dostępie do informacji publicznej wniosku skarżącego o udostępnienie...
np. do tych, o których mowa wart. 61 p.p.s.a.),, 2. nie podlega odrębnemu zaskarżeniu, a tym samym, z mocy ustawy,, jest wiążące i podlega natychmiastowemu wykonaniu, (swoista prawomocność),, 3...

I OSK 903/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

, jest, wiążące i podlega natychmiastowemu wykonaniu, (swoista prawomocność),, jako mające pozostawać w związku z treścią (tu:) aktu uznanego za istotnie, niezgodny z prawem...
Fundacji żądanych przez nią informacji pod rygorem (zagrożeniem) wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na jego bezczynność lub wniosku...

I OSK 916/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-27

ustawy, jest, wiążące i podlega natychmiastowemu wykonaniu, (swoista prawomocność),, jako mające pozostawać w związku z treścią (tu:) aktu uznanego za istotnie, niezgodny...
udostępnienia skarżącej Fundacji żądanych przez nią informacji pod rygorem (zagrożeniem) wniesienia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi na jego bezczynność...