Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Lekarz Weterynarii X

IV SA/Po 220/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-07-18

. - dalej k.p.a.) uchylił własną decyzję nr [...] z dnia [...].01.2011r. wydaną dla lek. wet. P.S. i nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności. W uzasadnieniu...
udziału strony w postępowaniu administracyjnym, niezawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu, bezpodstawne nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności...

IV SA/Wa 2299/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-11-17

działania Przedsiębiorstwa [...] w M. poprzez wstrzymanie uboju do czasu usunięcia uchybień. Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...
pochodzenia zwierzęcego, a co za tym idzie zdrowiu ludzi., Należy podnieść, że instytucja związana z nadaniem aktowi administracyjnemu rygoru natychmiastowej wykonalności...

II OSK 2568/14 - Wyrok NSA z 2016-06-21

. Powyższej decyzji organ pierwszej instancji nadał rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ wyjaśnił, że w dniu [...] września 2013 r. w ramach analizy...
decyzji rygor natychmiastowej wykonalności, wskazano na możliwość zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi poprzez skażenie mięsa ubitych zwierząt., W następstwie...

II OSK 2552/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

pochodzenia zwierzęcego i udokumentowanie tych czynności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ administracji ustalił, że w paszy podanej brojlerom...
oraz nałożone w decyzji środki i rygor natychmiastowej wykonalności., Rozpoznając odwołanie [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z [...] listopada 2013 r. utrzymał...

II OSK 2553/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

pochodzenia zwierzęcego i udokumentowanie tych czynności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ administracji ustalił, że w paszy podanej brojlerom...
oraz nałożone w decyzji środki i rygor natychmiastowej wykonalności., Rozpoznając odwołanie [...] Wojewódzki Lekarz Weterynarii decyzją z [...] listopada 2013 r. utrzymał...

II OSK 2249/14 - Wyrok NSA z 2016-05-24

i udokumentowanie tych czynności oraz nadał decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., Organ administracji ustalił, że w paszy podanej brojlerom kurzym w kurniku nr 10...
ochrony zdrowia ludzi oraz wyeliminowania zagrożenia dla zdrowia ludzi nałożono rygor natychmiastowej wykonalności., Wyjaśniając podstawę prawną nałożonych zakazów...

II SA/Lu 786/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-11-08

jednak nie później niż do dnia 30 czerwca 2018 r. oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie skarżącej zwierząt z gatunku świnie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności...
organu zasadne było również nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności, co znajduje oparcie w treści art. 48b ust. 2 u.o.z.z., Powołanie się na rzekomo złożone...

II SA/Lu 233/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-07-04

oraz zakazał utrzymywania w gospodarstwie skarżącego zwierząt z gatunku świnie. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności. Ponadto organ uznał mięso pozyskane w wyniku...
kategorii 2. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., W odwołaniu od decyzji pełnomocnik skarżącego zarzucił naruszenie szeregu przepisów postępowania...

II SA/Gl 153/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-07-22

obserwacji we wskazanej w decyzji przychodni weterynaryjnej w terminach [...],[...],[...] i [...] r., nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności w trybie art. 108 § 1...
zdarzenia, zaś nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności jest niezbędne ze względu na ochronę życia ludzkiego., W odwołaniu od decyzji, doręczonej w dniu [...] r...

III SA/Lu 15/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-03-15

w części dotyczącej nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, a w pozostałym zakresie utrzymał ją w mocy., W uzasadnieniu rozstrzygnięcia podniesiono, że zaskarżoną decyzją...
z ich przeprowadzenia. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności., Podstawę wydanej decyzji stanowiły wyniki kontroli przeprowadzonej w dniu [...] września 2006r...
1   Następne >   +2   +5   11