Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dowódca Jednostki Wojskowej X

II SA/Go 446/12 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2012-07-31

zastosowanie i przyjęcie, że zawieszenie uposażenia i innych należności pieniężnych jest decyzją związaną i nie wymaga nadania rygoru natychmiastowej wykonalności,, 2) art...
natychmiastowej wykonalności a tym, czy decyzja jest swobodna czy związana. Uzależnienie przez organ nadania rygoru natychmiastowej wykonalności od rodzaju decyzji...

II SA/Sz 274/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-05-12

dla zdrowia lub uciążliwych przyznany decyzją Komendanta Portu Wojennego Nr [...]z dnia [...]r. oraz decyzji tej nadał rygor natychmiastowej wykonalności., Z uzasadnienia...
8 czerwca 2004 r. w sprawie dodatków do uposażenia żołnierzy zawodowych., Nadając decyzji rygor natychmiastowej wykonalności organ kierował się, jak to wynika z końcowej...

VIII SA/Wa 476/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-10

decyzji rygor natychmiastowej wykonalności., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że st. kpr. T. J. w dniach od [...] do [...] marca 2008 r. nie przebywał...
, co nie miało miejsca. Uzasadniając nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności organ podniósł, że ma to związek z prowadzonym równocześnie przez Ministra Obrony...

I OSK 2705/12 - Wyrok NSA z 2013-06-26

, że decyzja o zawieszeniu uposażenia i innych należności pieniężnych dla swej natychmiastowej wykonalności nie wymaga nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a wniesienie...
taka dla swej natychmiastowej wykonalności nie wymaga nadania jej rygoru natychmiastowej wykonalności, a wniesienie odwołania nie wstrzymuje jej wykonania. Sąd podzielił...

II SA/Wr 1273/03 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-02-22

prawa do emerytury wojskowej w zwiększonej wysokości i wydanie na tę okoliczność nowej decyzji; nadania wyrokowi sądu rygoru natychmiastowej wykonalności., W odpowiedzi...
na tę okoliczność nowej decyzji; nadania wyrokowi sądu rygoru natychmiastowej wykonalności - jest w niniejszej sprawie niedopuszczalne w związku z tym, że sądy...

I OSK 507/10 - Wyrok NSA z 2010-09-28

w wysokości przysługującej w marcu 2008 r. (pkt 1), nadając tejże decyzji rygor natychmiastowej wykonalności (pkt 2), Organ wskazał, że T. J. w dniach od 3 do 30 marca...
się na brzmienie art. 108 § 1 k.p.a., Sąd za zasadne uznał także nadanie decyzji o utracie części uposażenia za miesiąc marzec 2008 r. rygoru natychmiastowej wykonalności. Nadanie...

IV SA/Wr 329/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-12

, od których w postępowaniu administracyjnym uzależnione jest nadanie |, |decyzji lub postanowieniu rygoru natychmiastowej wykonalności albo, gdy ustawa szczególna wyłącza...

II SA/Sz 1027/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-16

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności ze względu na ważny interes społeczny - 'w celu zapewnienia realizacji wypłaty należności pieniężnych'., Powyższa decyzja...
[...] zł., W końcowej części uzasadnienia decyzji organ stwierdził, że w myśl art. 108 § 1 K.p.a. niniejszej decyzji nadaje rygor natychmiastowej wykonalności ze względu...

IV SA/Po 678/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-28

w/w rozporządzenia dodatek w wysokości 0,20 mnożnika kwoty bazowej., Organ wskazał, że decyzja, której nadany został rygor natychmiastowej wykonalności jest niezbędna...
w/w dodatku specjalnego na dzień [...] stycznia 2010 r.;, 3. w przypadku zmiany kwoty bazowej odrębna decyzja nie będzie wydawana;, i nadał decyzji rygor natychmiastowej...

II SA/Op 109/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-05-25

. Ponadto, w pkt II orzekł o nadaniu decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności w zakresie objętym pkt I. Jako podstawę prawną rozstrzygnięcia wskazał przepisy art. 155, art...
o uposażenie należne D. J. na poprzednio zajmowanym stanowisku służbowym, przyjmując jako podstawę kwotę 4.407,60 zł. Poza tym organ stwierdził, że rygor natychmiastowej...
1   Następne >   2