Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 781/08 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-04-21

uznał, iż zostały spełnione przesłanki dla ustalenia dla zbywcy nieruchomości tzw. renty planistycznej. Uchwałą Rady Miejskiej G. z dnia 30 września 2003 r...
w tym planie, w stosunku procentowym do wzrostu wartości nieruchomości. Wysokość tej opłaty, nazywanej rentą planistyczną, nie może być wyższa niż 30 % wzrostu wartości...

II SA/Rz 1131/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-02-09

- 30 %, co w przeliczeniu dało kwotę 54.090 zł., Od decyzji tej odwołała się spółka A., wskazując na brak podstaw do naliczenia renty planistycznej. W ocenie odwołującej...
organ administracji publicznej zobowiązany jest w drodze decyzji administracyjnej do ustalenia opłaty (renty planistycznej), gdy spełnione zostaną łącznie dwa warunki: 1...

II SA/Rz 165/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2009-08-26

. administracyjnych nr 10). Rzeczoznawca wyjaśnił, iż zgodnie z zalecaną metodologią przy szacowaniu wartości nieruchomości dla potrzeb renty planistycznej należy przyjmować duży obszar...
wykazał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki niezbędne do ustalenia dla zbywcy nieruchomości tzw. renty planistycznej. W wyniku wejścia w życie uchwał Rady Miasta...

II SA/Rz 204/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-11

publicznoprawnym, tj. tzw. renty planistycznej. Sytuację taką przewiduje art. 36 ust. 4 ustawy nakładając na wójta, burmistrza albo prezydenta miasta obowiązek ustalenia, w drodze...
jest czynnością pozostającą bez wpływu na możliwość ustalenia renty planistycznej, bowiem zbycie takiego udziału następuje w zasadzie pod tytułem darmym, bez konieczności...

II SA/Rz 612/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-23

nieruchomości., W doktrynie i orzecznictwie zgodnie podkreśla się, że pobranie renty planistycznej możliwe jest również w sytuacji, gdy właściciel zbywa jedynie część...
jednakże wartość nieruchomości, od której ustalono wysokość opłaty planistycznej., W toku rozprawy skarżąca podniosła ponadto, że działka nr 5330/65 została wydzielona...

SA/Rz 2580/02 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-29

ze zm.), zwanej dalej ustawą, stanowiącego formę tak zwanej renty planistycznej, sprowadza się do uregulowania przez właściciela opłaty w przypadku łącznego wystąpienia...
, poz. 717 ze zm.), która weszła w życie 11 lipca 2003r. W ustawie tej zostały również uregulowane zagadnienia związane z rentą planistyczną. W przepisie art. 36 ust. 4...

II SA/Rz 129/11 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2011-08-02

. [...], utrzymało w mocy decyzję organu I instancji., Zdaniem organu spełnione zostały wszystkie przesłanki niezbędne do ustalenia dla zbywcy nieruchomości tzw. renty planistycznej...
. Podstawą ustalenia renty planistycznej może być tylko i wyłącznie operat szacunkowy sporządzony przez niezależnego rzeczoznawcę. Uznano również jako prawidłowe...

II SA/Rz 580/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-03-11

opłaty , tzw. 'renty planistycznej' dla Powiatu - zbywcy własności nieruchomości położonych w Rz. - B., obręb 213, gmina Rz., oznaczonych enumeratywnie jako 47 działek...
- opłatę ustala się w formie decyzji administracyjnej. Opłatę taką, zwaną popularnie 'rentą planistyczną' powinien organ gminy ustalić niezwłocznie po uzyskaniu wypisu...

II SA/Rz 601/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-11-16

wskazać należy, że pobranie renty planistycznej możliwe jest również w sytuacji gdy właściciel zbywa jedynie część, a nie całość nieruchomości /tak uchwała składu pięciu...
, a gmina nie może uwzględniać w kwocie renty planistycznej efektu podziału dużej działki. Brak jest podstaw do zwolnienia z opłaty planistycznej wskutek podziału działki...

II SA/Rz 361/07 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2008-01-22

rozstrzygnięcia co do istoty ( wyrok NSA z 9 marca 2000 IV SA 12/98 LEX 77609). Sprawa dotyczyła ustalenia nadpłaty z tytułu renty planistycznej. Wobec faktu, iż prawo...
nadpłaty renty planistycznej a jej ustalenia., W polemice z odpowiedzią na skargę skarżący podtrzymali jej wnioski argumentację., Dodatkowo zaznaczyli, że pojęcie sprawy...
1   Następne >   +2   5