Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1506/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-10-15

Opłata adiacencka i renta planistyczna to dwie różne opłaty pobierane z dwóch różnych tytułów. Okoliczność, iż organ administracji zrezygnował z pobrania opłaty...
adiacenckiej nie stoi na przeszkodzie pobraniu opłaty z tytułu renty planistycznej. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA...

II SA/Wr 744/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-07

2001/2/64) i nauce prawa (E. Janeczko 'Renta planistyczna na tle art. 36 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym' Rejent nr 1 (117)/2001)., Zaskarżoną decyzją Kolegium uchyliło...
, pojęciem zbycia. Obecnie przyjmuje się, że nawet darowizna nieruchomości na rzecz gminy, po spełnieniu pozostałych przesłanek, uzasadnia pobranie renty planistycznej...

II SA/Go 842/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-12

pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż sprawę zwrotu zapłaconej renty planistycznej...
) do żądania zgłoszonego przez stroną, dotyczącego zwrotu odsetek od uiszczonej renty planistycznej. Powyższa czynność, podjęta poza trybem postępowania administracyjnego, podlega...

II SA/Go 865/10 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-01-19

pierwszoinstancyjne rozstrzygnięcie., W uzasadnieniu decyzji organ odwoławczy wskazał, że nie ma podstaw do przyjęcia, iż sprawę zwrotu zapłaconej renty planistycznej...
zgłoszonego przez stroną, dotyczącego zwrotu odsetek od uiszczonej renty planistycznej. Powyższa czynność, podjęta poza trybem postępowania administracyjnego, podlega...

II SA/Wr 165/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-04-17

na podstawie której ustala się wysokości renty planistycznej w tej sprawie nie uwzględniał przeznaczenia tych działek przed uchwaleniem planu miejscowego a w związku...
z tym, że faktycznie zmiana miejscowego planu nie spowodowała wzrostu wartości nieruchomości tych działek i w konsekwencji brak było podstaw do ustalenia renty planistycznej...

II SA/Gl 764/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-03-10

. Z tego względu renta planistyczna została też ustalona przez organ pierwszej instancji w prawidłowej wartości, Niezadowolona z powyższego rozstrzygnięcia A. K. - L. złożyła skargę...
jest odpowiedź na pytanie czy na gruncie Ordynacji podatkowej istnieją w stanie faktycznym niniejszej sprawy podstawy do obciążenia rentą planistyczną skarżącej...

II SA/Kr 632/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-06-14

. 3200 m2 wyniósł 19.788 zł., Dalej Kolegium podkreśliło, że podstawowym dowodem w rozpatrywanej sprawie, na podstawie którego ustalono wysokość renty planistycznej...
nieruchomości, który dokonał zbycia nieruchomości. Renta planistyczna jest obowiązkiem publicznoprawnym, wywołującym skutki prawne w ramach stosunku administracyjnego., Zgodnie z art...

II SA/Sz 339/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-15

. jest bardzo istotny bowiem jeżeli okaże się, że istnieje w obrocie prawnym wcześniejsza decyzja organu w sprawie renty planistycznej, to decyzja Wójta z 15 października 2014 r...
przez rzeczoznawcę majątkowego wycofany i sporządzono drugi 23 lipca 2014 r. który stanowi podstawę do obliczenia opłaty planistycznej. W ocenie Kolegium operat...