Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SAB/Kr 5/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-10-27

. stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, III. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania organu do wydania decyzji w określonym...
go zacząć np. liczyć? A wiec nie chodzi o moje prawa ale o zatuszowanie 'lenistwa urzędniczego' i przez to 'przewlekłego prowadzenia sprawy z rażącym naruszeniem prawa...

I SAB/Gd 17/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-28

. stwierdza, że bezczynność w prowadzeniu postępowania nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. oddala skargę w pozostałej części; 5. zasądza od Naczelnika Trzeciego...
sprawy w terminie;, - stwierdzenie, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, - zasądzenie na rzecz skarżącej...

I SAB/Gd 20/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-11-30

miała charakter rażącego naruszenia prawa, 2. umarza postępowanie w przedmiocie zobowiązania Naczelnika Urzędu Skarbowego w Tczewie do zakończenia postępowania w przedmiocie...
., Skarżący, mając na względzie wskazane zarzuty, wniósł o: 1) stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2) zobowiązanie...

I SAB/Łd 10/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2021-11-23

) stwierdza, że Naczelnik Urzędu Skarbowego w T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania; 2) stwierdza, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3...
kontrolnego;, d) stwierdzenie, iż bezczynność oraz przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, e) przyznanie na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

I SA/Kr 4/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-03

decyzji podatkowych z powodu wystąpienia przesłanki rażącego naruszenia prawa. We wnioskach zarzucono organowi kontroli skarbowej, że nie zapewnił on udziału stronie...
przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji, enumeratywnie wymienionych w art. 247 § 1 Ordynacji podatkowej, wskazując, że naruszenie prawa ma cechę 'rażącego' wtedy...

I SAB/Gd 17/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-01-20

się rażącego naruszenia prawa,, - zasądzenie kosztów postępowania sądowego wraz z kosztami zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych., W uzasadnieniu skarżąca...
się rażącego naruszenia prawa., W odpowiedzi na skargę wniesiono o jej oddalenie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku zważył co następuje:, Skarga jest niezasadna...

I SAB/Kr 7/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-06-26

do rozstrzygnięcia sprawy w terminie jednego miesiąca, stwierdzenia, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz o wymierzenie organowi grzywny...
wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. W takim przypadku...

I SA/Łd 443/04 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2004-07-01

wezwania Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skarżący wskazali, iż podstawą skargi o wznowienie są przestępstwa popełnione z rażącym naruszeniem prawa przez funkcjonariuszy...
co następuje., Skarga o wznowienie postępowania podlega odrzuceniu., Zgodnie z treścią art. 280 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

I SAB/Lu 17/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-07-05

odbyło się z rażącym naruszeniem prawa. Wnosiła też o wymierzenie organowi grzywny i zasądzenie kosztów., Formułując zarzuty skargi wskazała na naruszenie:, 1) art. 121...
, a tym samym uzależnienie wyniku kontroli prowadzonej wobec strony od innych postępowań, co nie znajduje oparcia w przepisach prawa;, b) niepodejmowanie przez organ działań...

I SAB/Kr 1/22 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-02-28

doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy,, 2) stwierdzenie, że przewlekłość miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i w związku z powyższym...
1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych...
1   Następne >   3