Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Doradców Podatkowych X

VI SAB/Wa 37/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-08-27

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adw. M...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Organ wystosował do Skarżącego wezwanie o uzupełnienie braku formalnego wniosku, obarczone wadą i na tej podstawie też pozostawił wniosek...

VI SA/Wa 658/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-08-30

., a także utrzymującej ją w mocy decyzji z dnia [...] grudnia 2009 r. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skarżący przypomniał, że pismem z dnia [...] lipca 2006 r...
z rażącym naruszeniem prawa., Przedmiotowy zakres doradztwa podatkowego określa art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym, w myśl którego czynności...

VI SAB/Wa 37/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-23

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a w punkcie 3 przyznał ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na rzecz adwokata M...
prawnej udzielonej skarżącemu z urzędu w postępowaniu kasacyjnym., Stosownie do treści art. 250 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

VI SA/Wa 1078/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-08-30

do zaznajomienia się z aktami postępowania w sprawie skreślenia z listy doradców podatkowych. Zarzucił również orzeczeniu Sądu Dyscyplinarnego KIDP rażące naruszenie prawa...
skargę na decyzję orzeka o jej uchyleniu wtedy, gdy stwierdzi naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania. Natomiast w myśl art. 145 § 1 pkt 4 k.p.a. w sprawie...

VI SA/Wa 216/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-03-29

skreślenie w/w doradcy z listy doradców podatkowych., W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na powyższą decyzję M. P. zarzucił rażące naruszenie prawa...
administracyjnymi (dalej: p.p.s.a.) w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności organów administracji publicznej wydanych lub podjętych we wszystkich...

VI SA/Wa 757/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-11-23

w Warszawie skargę na powyższą decyzję wnosząc o jej uchylenie, w całości jako sprzecznej z prawem. Zaskarżonej decyzji zarzucił rażące naruszenie prawa tj. Konstytucji RP...
. Pozbawienie bowiem skarżącego prawa do wykonywania zawodu, który jest dla skarżącego i jego rodziny jedynym źródłem utrzymania jest nieetyczne i niehumanitarne., Dodatkowo...

VI SA/Wa 1209/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-10-23

oraz decyzji ją poprzedzającej, ewentualnie, 2. stwierdzenie w całości nieważności obu decyzji,, 3. stwierdzenie wydania obu decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
administracyjnymi w celu usunięcia naruszenia prawa w stosunku do aktów lub czynności organów administracji publicznej wydanych lub podjętych we wszystkich postępowaniach prowadzonych...

II OSK 564/17 - Wyrok NSA z 2017-12-13

do ponownego rozpoznania, oraz zasądzenia kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Wojewoda zarzucił naruszenie prawa...
tak zarzutów, jak i ich uzasadnienia., Jako podstawę skargi kasacyjnej skarżący wskazał naruszenie prawa materialnego poprzez jego błędną wykładnię (art. 174 pkt 1 P.p.s.a....

VI SA/Wa 1124/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-14

noszące znamiona działania z urzędu, stanowi także rażące naruszenie wynikającej z art. 15 k.p.a. zasady dwuinstancyjności postępowania administracyjnego - w myśl której każda...
podania określone w art. 63 k.p.a., pozwalał właściwemu organowi, czyli Krajowej Radzie Doradców Podatkowych na uruchomienie przewidzianych przepisami prawa procedur...