Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rozwoju, Pracy i Technologii X

I SAB/Wa 15/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-05-11

, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.)., W orzecznictwie...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe (por. postanowienie NSA z 26 lipca 2012 r. sygn. akt II OSK...

I SA/Wa 1876/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

jest instytucją procesową stanowiącą wyjątek od ogólnej zasady trwałości decyzji ostatecznych (art. 16 kpa), zaś określone w art. 156 § 1 pkt. 2 kpa rażące naruszenie prawa zachodzi...
, nie stanowi rażącego naruszenia prawa, a tym samym nie może stanowić podstawy do stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji., W skardze na ww decyzję ministra skarżący zarzucili...

I SA/Wa 1250/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-06-22

., G. W. i D. Z. (spadkobiercy M. G. i B. P.) wnieśli o stwierdzenie nieważności decyzji z 20 lutego 1987 r. Powyższej decyzji zarzucili rażące naruszenie prawa w postaci...
nieruchomości przesądzało jej określenie w rejestrze gruntów, nie może być uznane za rażące naruszenie prawa uzasadniające stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art...

I SA/Wa 1279/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-23

przesłanka nieważności z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. (wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa) organ nadzoru stwierdził na wstępie, że decyzja...
Wojewody [...] z [...] czerwca 1998 r. wskazując na rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.). Organ podkreślił, że rażące naruszenie prawa ma miejsce wówczas...

I SA/Wa 195/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-21

także, że ocena, czy doszło do rażącego naruszenia prawa musi być zawsze dokonywana z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy. Natomiast w przedmiotowej sprawie...
było więc podstaw do przyjęcia, że doszło rażącego naruszenia prawa, w szczególności art. art. 21 ust. 1 i ust. 2 oraz 26 dekretu., W zakresie oceny spełnienia przesłanki...

I OSK 4410/18 - Wyrok NSA z 2021-11-23

lub ustaloną i wymienioną w wezwaniu cenę i w konsekwencji brak uzyskania przez P[...]i jego następców prawnych odszkodowania nie jest rażącym naruszeniem prawa skutkującym...
stwierdzeniem nieważności pierwotnego orzeczenia;, 4. art. 156 k.p.a. w związku z art. 21 i art. 22 dekretu przez uznanie, że nie jest rażącym naruszeniem prawa brak...

I SA/Wa 2042/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-03-21

w przypadku braku przedmiotu sprawy, do którego możliwe byłoby zastosowanie danego przepisu prawa; z kolei rażące naruszenie prawa zgodnie z utrwalonymi w orzecznictwie...
do osoby zmarłej stanowi przejaw rażącego naruszenia prawa, ale ocena, czy doszło do rażącego naruszenia prawa musi być zawsze dokonywana z uwzględnieniem okoliczności...

I SA/Wa 207/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-22

. 73 ust. 1 ww. ustawy z dnia 13 października 1998 r. Badanie zaś przesłanki rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. oznacza obowiązek sprawdzenia...
rażącego naruszenia prawa z art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. oznacza obowiązek sprawdzenia jakie były ustalenia faktyczne organu wydającego weryfikowaną decyzję, czy znajdowały...

I OSK 2166/21 - Wyrok NSA z 2022-11-04

, iż skierowanie decyzji do osoby zmarłej stanowi przejaw rażącego naruszenia prawa. Wskazał jednak, że ocena, czy doszło do rażącego naruszenia prawa musi być zawsze...
, aby doszło do rażącego naruszenia prawa., Na powyższą decyzję M. B. i E. P. wnieśli skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie., Wojewódzki Sąd...

I SA/Wa 2225/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-06

stwierdzili, że wydane decyzji nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 59 ust. 1 i 4 oraz art. 62 ust. 3 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. w związku z art. 9 ust. 1...
z tym, w ocenie skarżących zachodzą podstawy do stwierdzenia nieważności zaskarżonych rozstrzygnięć z uwagi na rażące naruszenie prawa., Po rozpatrzeniu złożonego wniosku...
1   Następne >   +2   +5   +10   27