Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Oświata X

I SA/Gl 593/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-18

z firmy 'A' - puste faktury, zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, zakup skoroszytów i kołonotatników z firmy B' - puste faktury) nie mogły...
sprzedaży tego rodzaju asortymentu nie posiadały możliwości ich wytworzenia, w związku z czym były to tzw. 'puste' faktury, a poniesienie części omawianych kosztów...

I SA/Gl 344/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

postępowania ustalił, że wymienione w tabeli faktury (str. 22-23 decyzji) były 'pustymi fakturami', ponieważ wykazano na nich dostawę towarów na rzecz strony...
kontroli przeprowadzonej w tej spółce ustalił, że spółka B wystawiła na rzecz strony również faktury, które nie dokumentują faktycznej sprzedaży i były pustymi fakturami...

I SA/Gl 382/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-09-05

w kwocie [...] zł; wydatki na organizację szkoleń dla pracowników w kwocie [...] zł; zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury VAT) z firmy C. sp. z o.o....
., której właścicielem jest T. K. - mąż skarżącej, w kwocie [...] zł; wydatki na reklamę i promocję w kwocie [...] zł; zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury VAT...

I SA/Gl 357/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-09-03

;, - wydatki na reklamę i promocję w kwocie [...] zł;, - wydatki na organizację szkoleń dla pracowników w kwocie [...] zł;, - zakup materiałów dydaktycznych (tzw. puste faktury...
(tzw. puste faktury VAT) z: C Sp. z o.o. w kwocie [...] zł, firmy D w kwocie [...] zł;, - zakup wartości niematerialnych i prawnych w kwocie [...] zł;, - odsetki...

I SA/Gl 1073/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-19

dowodów i wyjaśnień, w tym dotyczących przedłożonych w toku postępowania faktur., W odpowiedzi na to wezwanie strona w piśmie z dnia 9 czerwca 2014 r. wyjaśniła, że z uwagi...
na fakturach VAT. Kolejnym pismem z dnia 10 marca 2015 r. strona - powołując się na udostępnienie jej przez UKS w B. dokumentów źródłowych za 2010 rok - przesłała...

I SA/Gl 345/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-12-20

. W rozpatrywanej sprawie ma to tym istotniejsze znaczenie, że strona aby wykazać, iż dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem posługiwała się tzw. pustymi...
fakturami VAT, wystawionymi przez powiązane z nią osobowo firmy. Sam fakt posiadania faktury/rachunku nie jest zatem równoznaczny z udokumentowaniem prawidłowego...