Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Dostęp do informacji publicznej X

II SAB/Wa 353/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-09-06

przebiegiem transakcji i czy wykazana wartość tej transakcji jest prawidłowa, tym bardziej, że wystawianie tzw. pustych faktur sprzedaży, które nie dokumentują rzeczywistych...
zawartych z adwokatem I. W. (zwany dalej: 'Adwokatem'); - skanów i kserokopii faktur wystawionych w związku z umowami na świadczenie obsługi prawnej, o których mowa w pkt 1...

II SAB/Ol 84/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2020-12-01

wniosek o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste (zob. wyrok WSA w Lublinie z 23 października 2018 r...
, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby zarazem jej udostępnienie w celu ponownego...

II SA/Ke 249/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-06-29

., a pozwolenie na użytkowanie drogi 727 zostało wydane przez WINB decyzją nr 1974/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. W nadesłanym materiale są także puste karty oraz karty...
a nie sporządzenia z niego wyciągów. Co do zarzutu przekazania 'pustych kart', to jeżeli w treści dokumentów załączonych do wniosku w taki sposób były one separowane...

II SA/Wa 873/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-24

, czy też oświadczenie przedsiębiorcy jest 'puste'. Innymi słowy podmiot zobowiązany do udzielania informacji winien każdorazowo poczynić pełne, samodzielne ustalenia faktyczne...
? Jeśli tak, to wnoszę o udostępnienie tych dokumentów., 20. Wszystkie faktury VAT wystawione przez wykonawcę za wykonanie dostaw poszczególnych pojazdów wraz...

II SAB/Ol 55/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-10-25

na wskazany adres e-mailowy, zawierającego: datę zawarcia umowy, numer umowy (w przypadku braku standardowej umowy pisemnej - numer faktury bądź innego dokumentu potwierdzającego...
rejestr umów z lat 2014, 2015 oraz z pierwszego kwartału 2016 r. Załączył również rejestr faktur, który, jak wyjaśnił, stanowi dokument wewnętrzny ZDZiT, zawierający...

I OSK 1332/14 - Wyrok NSA z 2015-06-19

). Zaaprobowanie stanowiska organu oznaczałoby, że w istocie to pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
faktur: opłaconych w ramach zamówienia 'Dostawa śródlądowych statków pasażersko-wycieczkowych dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Ostródzie' w ramach zadania 'Zwiększenie...

I OSK 1769/17 - Wyrok NSA z 2018-10-18

, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste., Sąd I instancji stwierdził, że w przedmiotowej sprawie wystąpił stan bezczynności...
na rzecz którego dokonano zapłaty, daty zapłaty, kwoty zapłaty, oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego wykonawcę płatność dotyczy, dokładnej podstawy zapłaty...

II SAB/Go 17/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-04-27

o ponowne wykorzystanie informacji powodowałoby, że pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się puste. Każde bowiem udostępnienie informacji publicznej stanowiłoby...
podwykonawcami ze wskazaniem:, - podmiotu na rzecz którego dokonano zapłaty,, - daty zapłaty,, - kwoty zapłaty,, - oznaczenia, której faktury wystawionej przez generalnego...

I OSK 404/14 - Wyrok NSA z 2015-01-21

, P. J. Suwaj, Tom I, Warszawa 2013). Gdyby zatem podzielić stanowisko organu, to pojęcie prawa do informacji publicznej stałoby się w istocie puste. Praktycznie...
, gdy odpowiedź na to pytanie brzmi 'tak', to wnosi o podanie kwot jakie zostały przeznaczone na szkolenia z rozbiciem na 2011, 2012 i 2013 rok oraz o kopie wszystkich faktur...

I OSK 3133/14 - Wyrok NSA z 2016-03-30

., zaś czynności odbioru dokonano w dniu 22 maja 2013 r. W związku z powyższym generalny wykonawca wystawił i doręczył Uniwersytetowi fakturę VAT na kwotę [...] zł...
w związku z determinującym konieczny jego kształt art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Ma bowiem charakter gołosłowny, pusty, nieprzekonujący...