Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Sportu X

VI SA/Wa 2398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-29

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia terminu...
do wniesienia odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia skargi. Postanowieniem z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] Minister Sportu i Turystyki...

VI SA/Wa 529/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010...
r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 4 kwietnia...

VI SA/Wa 530/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-05-25

. na posiedzeniu niejawnym wniosku Z. P. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi Z. P. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010...
r. nr [...] w przedmiocie cofnięcia uprawnień przewodnika turystycznego postanawia odmówić przywrócenia terminu do wniesienia skargi Postanowieniem z dnia 4 kwietnia...

II SAB/Wa 390/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

niejawnym wniosku M. B. o przywrócenie terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie oddalającego skargę M...
przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku - W dniu [...] czerwca 2011 r. M. B. zwróciła się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

VI SA/Wa 1557/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-06

Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia...
odmówił przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Z akt sprawy wynika, iż decyzją z dnia [...] maja 1999 r. Prezes Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki wydał P. Sp...

VI SA/Wa 2398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu...
na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie zakazu prowadzenia...

VI SA/Wa 1557/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-10-29

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania postanawia : wyłączyć Sędziego WSA [...] [...] od rozpoznania sprawy ze skargi P. Spółka...
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2007 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...

II SAB/Wa 390/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-18

niejawnym zażalenia M. B. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 18 lipca 2011 r. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia wniosku...
Administracyjny w Warszawie odmówił M. B. przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z dnia 20 maja 2011 r. sygn. akt II SAB/Wa 390/10...

II SAB/Wa 390/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-09

dni od dnia ogłoszenia wyroku albo doręczenia odpisu sentencji wyroku., Skarżąca w dniu 8 czerwca 2011 r. zwróciła się o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
Administracyjny w Warszawie odmówił przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Następnie postanowieniem z dnia 18 listopada 2011 r. Sąd odrzucił...

VI SA/Wa 2398/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-26

) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Marszałka Województwa [...] z [...] marca 2010 r. w przedmiocie zakazu prowadzenia działalności w zakresie organizatora...
. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. M. na postanowienie Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] sierpnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia...
1   Następne >   3