Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej X
  • Symbol

II GSK 1507/12 - Wyrok NSA z 2014-01-08

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosków o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od Z. B. na rzecz...
. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z [...] listopada 2011r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę...

I SA/Wa 417/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-16

[...] stycznia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia wniosku oddala skargę. Postanowieniem z dnia [...] stycznia 2010 roku nr [...] Minister...
Gospodarki utrzymał w mocy własne postanowienie z dnia [...] grudnia, 2010 roku nr [...] odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie...

I OSK 370/12 - Wyrok NSA z 2012-08-02

i Polityki Społecznej z dnia 20 maja 2011 r. nr DPS.I.4153/6/649/AŁ/11 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem...
. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji przyjął następujące okoliczności faktyczne i prawne:, Decyzją...

I OSK 1944/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

[...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1. oddala skargę kasacyjną; 2. zasądza od S.K. na rzecz Ministra Gospodarki kwotę 180 (sto...
oddalił skargę S.K. na postanowienie Ministra Gospodarki z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., W uzasadnieniu wyroku Sąd...

I OSK 2108/10 - Wyrok NSA z 2011-10-12

Ministra Gospodarki z dnia [...]kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania...
Ministra Gospodarki z dnia [...]kwietnia 2010 r. nr [...]w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu., Z uzasadnienia zaskarżonego wyroku wynika, że postanowieniem z dnia...

II SA/Wa 833/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-01

Przewodniczący Sędzia WSA - Olga Żurawska-Matusiak po rozpoznaniu w dniu 1 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku A. T. o przywrócenie terminu do wniesienia...
o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z 10 marca 2015 r. sygn. akt II SA/Wa 833/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

IV SA/Wa 1902/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

niejawnym wniosku pełnomocnika E.R., A.S. oraz K.S. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
z dnia 25 stycznia 2010 r. o odrzuceniu wniosku o przywróceniu terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] sierpnia 2009 r...

I OZ 1078/15 - Postanowienie NSA z 2015-08-28

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie ze skargi A.T. na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 marca...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie odrzucił wniosek A.T. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku., W uzasadnieniu Sąd...

II GZ 409/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-13

wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi J. W. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2010 r...
., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o wypłatę refundacji składek na ubezpieczenia społeczne postanawia: oddalić zażalenie. Wojewódzki...

II FSK 2218/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-26

w sprawie ze skargi H.A.D. na postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 lutego 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia...
uwzględnił skargę H.A.D. i uchylił postanowienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 lutego 2015 r. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., Stan...
1   Następne >   +2   +5   +10   53