Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Administracji i Cyfryzacji X

II OZ 935/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-06

o przywrócenie terminu w sprawie ze skargi K. w Z. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia...
skargi kasacyjnej., W dniu 23 marca 2015 r. do Sądu wpłynął wniosek K. w Z. z dnia 16 marca 2015 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej...

II GSK 3345/16 - Wyrok NSA z 2018-10-16

i Cyfryzacji z dnia [...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie nakazu rejestracji używanych...
[...] września 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania uchylił zaskarżone postanowienie., 2.Powyższy wyrok zapadł w następującym...

I SA/Wa 3203/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-22

niejawnym sprawy z wniosku Kościoła [...] w Z. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi Kościoła [...] w Z. na decyzję Ministra...
wniosek Kościoła [...] w Z. z dnia [...] marca 2015 r. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi kasacyjnej. Jednocześnie, pismem z tej samej daty, strona...

I SA/Wa 2347/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-03-17

. W. na postanowienie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] listopada 2015 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
oddala skargę Zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] listopada 2015 r., nr [...] Minister Administracji i Cyfryzacji odmówił K. W. przywrócenia terminu do złożenia...

VI SA/Wa 752/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-05

. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. sp. j. z siedzibą w P. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku z 15 czerwca 2016 r. w sprawie ze skargi...
odwołania postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Skarżąca - P. sp. j. z siedzibą w P., złożyła do Wojewódzkiego...

VI SA/Wa 4364/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-02-26

niejawnym wniosku H. B. o przywrócenie terminu do usunięcia braku formalnego skargi w sprawie ze skargi H. B. na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia...
[...] października 2014 r. Nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty za używanie niezarejestrowanych odbiorników telewizyjnych postanawia: przywrócić termin do uzupełnienia braku...

II GZ 368/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-17

zażalenia G. w G. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w W. z dnia 16 kwietnia 2014 r., sygn. akt V SA/Wa 2602/13 o odmowie przywrócenia terminu...
do zwrotu części dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić G. w G. termin do uiszczenia wpisu sądowego...

V SA/Wa 417/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-18

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia sprawy ze skargi R. Z. - [...] Z. R. na informację Ministra Administracji i Cyfryzacji...
z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie oceny wniosku o dofinansowanie realizacji projektu postanawia: odmówić przywrócenia terminu do złożenia wniosku...

VI SA/Wa 646/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-12-04

niejawnym wniosku P. [...] Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością P [...] Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w W. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku...
o s t a n a w i a: przywrócić termin do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Wyrokiem z 17 listopada 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I SA/Wa 541/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-14

niejawnym wniosku Z. z siedzibą w K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi na decyzję Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia [...] grudnia 2012 r...
., nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji postanawia - odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi - Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   13