Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych X

II GZ 170/06 - Postanowienie NSA z 2006-12-20

odmowy przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 27 lipca 2006 r., sygn. akt VI...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), zwanej dalej p.p.s.a., odmówił [...] w Wiedniu, Austria przywrócenia terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia...

II GSK 104/07 - Postanowienie NSA z 2007-06-14

sierpnia 2006 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynął wniosek skarżącego o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi wyjaśniając...
. przelew został zrealizowany. W ocenie skarżącego, uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy. Sąd I instancji postanowieniem z dnia 29 lipca 2006 r. przywrócił termin...

I SA 50/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-07

29 września 1999 r. dotyczył stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydenta W. z dnia [...] października 1948 r. znak [...]. o odmowie przywrócenia terminu do złożenia...
[...] września 1949 r. znak [...] odwołanie odrzucił uzasadniając swoje stanowisko tym, że od orzeczenia administracyjnego w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia...

II GZ 48/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-13

31 sierpnia 2006 r. spółka wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia. Sąd odmówił przywrócenia terminu do złożenia stosownego...
w niniejszej sprawie nie został przywrócony, a pismo z 31 sierpnia 2006 r. należało uznać za złożone po terminie., Nie można przyznać słuszności stanowisku spółki...

I SA 1821/02 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-14

. Po odrzuceniu skargi przez sąd Samorządowe Kolegium Odwoławcze w W. decyzją z dnia [...] stycznia 2002r. przywróciło termin do złożenia wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy...

I SA 1355/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-29

o przywrócenie terminu do złożenia wniosku w trybie przepisu art. 7 ust. 1 i 2 powołanego dekretu - w przedmiocie przyznania prawa własności czasowej do gruntu., Wniosek ten został...
Nie ma podstaw, aby wnioski o zwrot nieruchomości warszawskich, złożone w terminie zawartym w obowiązującej poprzednio ustawie z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce...

VI SA/Wa 1771/04 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-08-30

transferowej upłynęło więcej niż 24 miesiące., Ponadto zgodnie z pkt. II.7 i 8 protokołu fundusz w przypadku przywrócenia członkostwa plikiem PWR zwraca pobraną opłatę 4...
również praktyki skarżącego, polegającej na zwracaniu, w przypadku przywrócenia członkostwa w funduszu, pobranej opłaty za przeniesienie (opłatę transferową oraz opłatę...

II GSK 379/05 - Wyrok NSA z 2006-02-07

Funduszu Emerytalnego do dnia dokonania wypłaty transferowej upłynęło więcej niż 24 miesiące oraz że fundusz w przypadku przywrócenia członkostwa zwracał pobraną opłatę 4...
. W następstwie przywrócenia członkostwa w funduszu, liczba jednostek rozrachunkowych, tożsamych ze stanem sprzed dokonania bezprawnie dokonanej wypłaty transferowej...

II SAB/Po 20/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-05-28

do wydania w terminie 1 miesiąca orzeczenia zawierającego stanowisko wobec żądania skarżącego zgłoszonego w piśmie skierowanym w dniu 31 sierpnia 2005r. przywrócenia prawa...
niejawnym sprawy ze skargi A. D. na bezczynność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. w przedmiocie przywrócenia prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy...

I SA 37/02 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-01-23

i zamieszczone w jednym z poczytnych pism nie można dokonać oceny czy termin, o którym mowa w art. 7 ust. 1 dekretu minął, a jeśli tak to kiedy., Zawiadomieniem z dnia 26...
przez gminę w dniu [...] kwietnia 1948., o czym informację zamieszczono w Dzienniku Urzędowym Rady Narodowej i Zarządu Miejskiego W. nr [...], zatem termin, I SA 37/02...