Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SAB/Bk 28/20 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2020-07-23

na posiedzeniu niejawnym w dniu 23 lipca 2020 r. wniosku O. w O. o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi w sprawie ze skargi O. w O. na bezczynność Dyrektora Szpitala...
Wojewódzkiego im. [...] w Ł. w przedmiocie informacji publicznej p o s t a n a w i a odmówić przywrócenia terminu O. w O. wywiódł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

III SO/Lu 3/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-10-03

Miejskiego grzywny za nie przekazanie skargi do sądu - w zakresie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia postanawia: przywrócić termin do wniesienia zażalenia Pismem...
. do reprezentowania skarżącego. Dnia 1 października pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 27 czerwca 2012 r...

II SO/Bk 18/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-12-13

Zdrowotnej w S., z tytułu nieterminowego przekazania do Sądu akt sprawy o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia, wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia...
skargi kasacyjnej lub odmowy złożenia skargi., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu pełnomocnik podniósł, że pełnomocnictwo z urzędu otrzymał w dniu [...] listopada...

II SAB/Bk 10/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-10-02

Danuta Tryniszewska - Bytys (spr.) po rozpoznaniu w dniu 02 października 2007 r. w Białymstoku na posiedzeniu niejawnym wniosku J. B. o przywrócenie terminu do wniesienia...
wydania zaświadczenia o stanie zdrowia p o s t a n a w i a przywrócić J. B. termin do wniesienia skargi kasacyjnej II SAB/Bk 10/07, UZASADNIENIE, Wyrokiem z dnia 12 lipca...

II OZ 766/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-14

. w W. zaskarżył powyższe postanowienie w całości i wniósł o jego uchylenie, przywrócenie terminu do złożenia zażalenia i nadanie mu biegu., W uzasadnieniu pełnomocnik Szpitala...
. o przysługującym środku zaskarżenia, stanowią podstawę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z dnia 23 lutego 2011 r., który został...

III SAB/Łd 48/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-02-24

do jego wniesienia. Jednocześnie wskazać należy, że strona skarżąca nie składała wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie pisemnego uzasadnienia...
administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. nr 270 t.j.) w sprawach, w których skargę oddalono, uzasadnienie wyroku sporządza się na wniosek strony zgłoszony w terminie siedmiu dni od dnia...

II OZ 1164/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

. Powyższa okoliczność nie ma jednak wpływu na zgodność z prawem zaskarżonego orzeczenia. Może natomiast stanowić podstawę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia...
10/07 w terminie przewidzianym w art. 54 § 2 p.p.s.a. W ocenie Sądu okoliczność przesłania do Sądu przez organ niewłaściwych dokumentów, tj. dokumentacji dotyczącej...

VII SA/Wa 657/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-14

skarżącej, którego co do treści, zarządzeniem z dnia 6 września 2010 r. wezwano T. W. do wyjaśnienia czy zawiera ono wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
kasacyjnej od postanowienia Sądu z dnia 14 czerwca 2010 r. w terminie 7 dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania., W dniu 14 września 2010 r. do Sądu wpłynęło...

III SA/Łd 491/07 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2007-11-27

skargi wynosiłby 60 dni od dnia wniesienia wezwania tj. od 7 kwietnia 2006 r. i upłynąłby 6 czerwca 2006 r. Skarżąca nie składała też wniosku o przywrócenie terminu...
30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi( Dz. U. Nr 153 poz. 1270 ze zm). Zdaniem organu, S. B. składając skargę uchybiła terminowi...

II SAB/Bk 10/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2007-11-08

w Białymstoku przywrócił skarżącemu J. B. termin do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku z dnia 12 lipca 2007 r. Otworzyło to na nowo możliwość kwestionowania wyroku...
1   Następne >   2